เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Posted By admin On วันศุกร์, เมษายน 19th, 2013 With 0 Comments

♦ มติไทย หนังสือพิมพ์ไทยเพื่อคนไทย ♦
      มติไทย หนังสือพิมพ์ไทยเพื่อคนไทยได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 18 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2535 เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ตีพิมพ์ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน อัตราการตีพิมพ์จำนวน 4,000 – 5,000 ฉบับ ต่อปักษ์ กลุ่มลูกค้าจะมีกลุ่มนักธุรกิจทั่วไป สถานศึกษา สถานบันเทิง โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ การท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เทศบาล อบต.เจ้าของธุรกิจโรงแรมและที่พัก รวมทั้งประชาชนทั่วไป หนังสือพิมพ์มติไทย ได้วางแผงตามศูนย์ข่าวประจำจังหวัด ในภาคใต้ จนถึงปัจจุบันมีประมาณ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ซึ่งจะขยายศูนย์ข่าวประจำจังหวัดให้ครบทั้ง 14 จังหวัด และครอบคลุมไปยังภาคกลาง กรุงเทพฯ บางส่วน และมีแนวโน้มขยายให้ทั่วถึงมากที่สุดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องระหว่างกันมากขึ้น

คณะผู้จัดทำ

ประธานที่ปรึกษา
นายยงยุทธ เพ็ชร์สุวรรณ
บริษัท สันทัดกรุ๊ป จำกัด (และบริษัทในเครือ)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.ต.ต.อัมพร ภัยลี้  นายกสมาคมเกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน
พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด
(ผบก.ภจว.ตรัง)

รองประธานที่ปรึกษา
นายวิวัฒน์ ชูตานนท์

ที่ปรึกษาพิเศษ
พลเอกมนัส เสถียรกาล
พ.ต.อ.สุชาติ อัศวจินดารัตน์
นายสมพงศ์ สระกวี
คุณศุภเดช อ่องสกุล
พ.ต.ท.ปรีชา ปัญญาเลิศ
ร.ต.อ.ทวีศักดิ์ ขวัญเนียม
พ.ต.ต.อนุชัย สวยงาม

ที่ปรึกษาทั่วไป
อดีตนายอำเภอ อภิชน คงพันธุ์
พ.ต.ท.สุรพงษ์ กิตติธิรางกูร
พ.อ.บุญสิน พาดกลาง
พ.ท.เอกธวุฒิ คงคาเขตร (ผบ.ร.153 พัน.3)
นายสุกิจ วัฒนวงศ์ (ผอ.สำนักการช่าง ท.หาดใหญ่)
นายสอาด จันทร์ดี
นายนิพนธ์ จิ้วจันทร์
นายวรเทพ วริศรานุพงษ์ (แก้ว กีโต้)
นายเจริญ หมะเห
นายปรีชา ราชโรจน์
นายชิน โรจนพุทธิ

ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย
นายปราโมทย์ แกล้วทนงค์
นายเพรียวพงศ์ เจริญวิริยภาพ

เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร/ผู้พิมพ์โฆษณา
นายอนันท์ จันทรัตน์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาววาสนา แกล้วทนงค์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นายกิตติพล จันทรัตน์

ฝ่ายข่าวและประชาสัมพันธ์ อ.หาดใหญ่
นายสาคร มนต์แก้ว
นายสายัณฑ์ พูนนวล

รูปเล่ม/โปรแกรมเมอร์
นางสาวอัฐษรานันท์ สุขพล

ผู้อำนวยการ
นายสุจินต์ วัฒนสมัย

รองผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์
นายโกมล อรรถพร

หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.นครศรีธรรมราช
นายกำพล เสริมสมบูรณ์

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.ขนอม
นางชวนชื่น อรรถพร

ฝ่ายข่าว อ.ขนอม
นายเอกพล บุญยเกียรติ

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.ทุ่งสง อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
นางนพวรรณ วงศ์เบี้ยสัจจ์

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
คุณจันทิมาภรณ์ ชัยชนะ

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
คุณรวีโรจน์ ดีเป็นธรรม

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.สะเดา จ.สงขลา
พ.ต.ท.วัลลภ เสมอภพ

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.เทพา จ.สงขลา
นายจำเนียร อ่อนหวาน

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.นาทวี จ.สงขลา
นายเปลี่ยน ปรีฎาพาก

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.ควนเนียง จ.สงขลา
นายอัมพร จันเมือง
นายพรชัย สายพรม (ผู้สื่อข่าว)

หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.พัทลุง
นายอุหมาด ฤทธิ์โต

หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.กระบี่
นายพงษ์เศรษฐ์ ตุลิตะธรรม

หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.ภูเก็ต
นายอำนวย วิลาดลัด

หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.นราธิวาส
นายสุริยัน ยอดเสาร์

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.สุไหงโก-ลก
นายสุวิกรม มังคภัสสุรี

หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.ปัตตานี
นายธนาคม ธนจินดา

หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคกลาง
นายเจริญพงษ์ วิรัชพงษ์

หัวหน้าศูนย์ข่าว จ.นนทบุรี
นายสมพงษ์ จันโพธิ์เตี้ย

หัวหน้าศูนย์ข่าว อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
นายองอาจ แก้วราชกิจ

หัวหน้าศูนย์ข่าวเขตปทุมวัน
นายอธิวัชร์ จันทุมมี

หัวหน้าศูนย์ข่าวเขตคลองสามวา
นางสาวปิติยาพร คนที

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้