เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา


เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา

วันนี้ (17 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมแถลงข่าว โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะ 2

            ด้าน รองศาตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีพื้นที่ตั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็น 1 ใน 70 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดทำโครงการ “อาสาสมัครชุมชน” สู้ภัย COVID-19 ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะ 2 โดยได้รับการอนุมัติให้จ้างงานประชาชน จำนวน 996 อัตรา ในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับจ้าง จะเป็นงานด้านข้อมูล การวิเคราะห์และทำแผน งานด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งคุณสมบัตรทั่วไป คือ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เปิดรับ เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร

            นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะสอง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้จัดทำโครงการจ้างงานในระยะสั้น สำหรับประชาชนที่ว่างงานเนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีงานทำ ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงฯ เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน

            สำหรับในพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา 52 ตำบล ตำบลละ 6 อัตรา รวม 312  อัตรา ประกอบด้วย อำเภอระโนด 12 ตำบล อำเภอสทิงพระ 11 ตำบล อำเภอสิงหนคร 11 ตำบล อำเภอเมือง 6 ตำบล อำเภอควนเนียง 4 ตำบล และอำเภอบางกล่ำ 4 ตำบล โดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 9000 บาท เพื่อดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนงานด้านวิชาการและถ่ายทอดความรู้

          ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน และถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสงขลา คือ เกิดการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของ COVID-19 จำนวน 312 อัตรา เกิดการพัฒนาประชาชน หรือแรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีทักษะใหม่ ๆ ทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ที่สร้างความชำนาญเฉพาะด้านมากขึ้น พื้นที่ดำเนินการทั้ง 52 ตำบล จะได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมดำเนินการพัฒนา

            ผู้สนใจ สมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th หรือ Facebook Fanpage ของสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชนโดยจะรับสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาจรีย์ เรืองคล้าย หมายเลขโทรศัพท์ 09-1170-5840 และ 08-8760-1006

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการจ้างงานอาสาสมัครชุมชน สู้ภัยโควิด ระยะ 2 กว่า 996 อัตรา