สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ได้กหำหนดระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554

เมื่อ: จันทร์, ส.ค., 2013

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ได้กหำหนดระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554

130819-2-1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ได้กหำหนดระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554 เพื่อให้สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ได้พิจารณามติดำเนินการทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2556 โดยวิธีจับฉลา

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จะต้องเป็นบุตรสมาชิกชอบด้วยกฎหมายบิดา-มารดาต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปละระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า  ทุนละ 2,000 บาท ระดับปริญยาตรี หรือเทียบเท่า ทุนละ 2,000 บาท

พิธีจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ประธานพิธีเปิด ดร.เจียร  ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 การจับฉลากทุน จำนวน 750 ทุน และทุนการศึกษา 3 ระดับ อาทิ สพปนศ.เขต 1 ระดับประถมฯ 53 ทุน ระดับมัธยมฯ 90 ทุน ระดับอุดมฯ 75 ทุน, สพปนศ.เขต 2 ระดับประถมฯ 49 ทุน ระดับมัธยมฯ 64 ทุน ระดับอุดมฯ 54 ทุน, สพปนศ.เขต 3 ระดับประถมฯ 54 ทุน ระดับมัธยมฯ 87 ทุน

ประกาศผล วันที่ 26 สิงหาคม 2556 และเว็บไซต์ www.ntscoop.com/SMS

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 ส่งหนังสือแจ้งสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ จำนวน 750 ทุน

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 จ่ายทุนการศึกษาบุตรฯ ( โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด )

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ได้กหำหนดระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554