ทม.ควนลัง จัดงาน เมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563


ทม.ควนลัง จัดงาน เมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563) ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ เทศบาลเมืองควนลัง โดยนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อมใจกันจัดงาน “มาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12” ประจำปี 2563

เวลา 09.30 น. นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 กล่าวว่า รู้สีกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องชาวไทยมุสลิมและร่วมเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ครังที่ 12 ในวันนี้ ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ได้ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งถือว่าเป็นวันอันประเสริฐโอกาสคล้ายวันประสูตริของศาสดามูฮัมหมัด ผู้ทรงคุณความดีอันยิ่งใหญ่ และขอให้เอกองค์อัลเลาห์ที่ทุกท่านนับถือดลประทานพรให้พี่น้องทุกคน ประสบความสันติสุข เจริญก้าวหน้า มีความศรัทธา เข้มแข็ง อดทนและมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และขอให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายทุกประการ

นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีในการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันรำลึกถึงวันอันประเสริฐของประชาติมุสลิม และประจักษ์ถึงแนวทางประพฤติปฏิบัติให้บุคคลได้บรรลุถึงความสุข ความเจริญในชีวิต การจัดงานเมาลิดนี้นิยมจัดกันตามบ้าน มัสยิดมในชุมชน เป็นการเชื้อเชิญพี่น้องมุสลิมมาร่วมทำการซิกรุลลอฮ์ อ่านประวัติท่านศาสดาเป็นภาษาอาหรับ ที่เป็ฯบทกวีทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง มีการกล่าวบทสรรเสริญ ที่มีท่วงทำนองและสำนวนเฉพาะ มีการบริจาคทาน การเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงาน การแจกของฃำร่วย การจัดงานนิยมจัดในช่วงเดือนรอบีอุลเอาวัล ตามปฏิทินจันทรคติอิสลามของทุกปี

ด้าน นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง กล่าวว่า งานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองควนลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อิหม่าม ผู้นำชุมชุน และพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกันจัดกิจกรรมโดยใช้ชื่องาน “ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมุสลิม” เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตตามแนวทางพระศาสดา ของพี่น้องไทยมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักศาสนาอิสลามให้เด็กเยาวชน และพี่น้องประชาชน

2.เพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดแนวทางการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ของพี่น้องมุสลิม

3.เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติท่านศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งเป็นแบบอย่างมุสลิมไทยและมุสลิมทั่วโลก

4.เพื่อสืบสานสายวฝยสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรักความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของพี่น้องต่างศาสนิก

การจัดงานมีกำหนด 2 วัน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านบางแฟบ ภายในงานจัดให้มี พิธีการทางศาสนา การดุอาร์ขอพร กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กเยาวชนในชุมชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการทางศาสนาอิสลาม ของเด็กเยาวชนศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำมัสยิด และโรงเรียนในเขตอำเภอหาดใหญ่ และอำเภอบางกล่ำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนต่างๆ มากมาย

การจัดงานในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ อิหม่าม กอเต็บ บิบาน ประธานชุมชน พี่น้องประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางแฟบ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงาน /ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำมัสยิด โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในเขตอำเภอหาดใหญ่และอำเภอบางกล่ำ/ดิเกฮูลูคณะมะยูริโคกโพธิ์ ปัตตานี ศิลปินพื้นบ้านเครือข่าย ศอ.บต. ให้ความอนุเคราะห์ชุดการแสดงในพิธีเปิด /โรงเรียนดัสดีกียะห์ อำเภอจะนะ ให้ความอนุเคราะห์ชุดการแสดงอนาเชต ในกิจกรรมภาคกลางคืน /วงวารีซัน จังหวัดปัตตานให้ความอนุเคราะห์ชุดการแสดงอนาเชต ในกิจกรรมภาคกลางคืน /โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ให้ความอนุเคราะห์ชุดการแสดงปัญจักสีลัส /สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียนเรียบร้อยภายในงาน เป็นต้น

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทม.ควนลัง จัดงาน เมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563