จังหวัดสงขลา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดงานชุมนุมลูกเสือ “ซื่อสัตย์ สามัคคี ทำความดี 60 ปี แจ้งวิทยา”


จังหวัดสงขลา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดงานชุมนุมลูกเสือ “ซื่อสัตย์ สามัคคี ทำความดี 60 ปี แจ้งวิทยา”

วันนี้ (19 ก.พ. 63) นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเปิดงานชุมนุมลูกเสือ 60 ปี แจ้งวิทยา ณ บริเวณสนามลานว่าว แหลมสมิหลา

      นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดในการพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับเยาวชน ให้มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ำใจ มีความเมตตา มีความเป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดี กระบวนการลูกเสือจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความรักชาติ รักแผ่นดิน รักศาสนาและรักพระมหากษัตริย์

       นายสมพงษ์  ช่วยเนียม ผู้บังคับการงานชุมนุมลูกเสือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยโรงเรียนแจ้งวิทยา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอายุครบรอบ ๖๐ ปี ทางโรงเรียนแจ้งวิทยา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม งานชุมนุม 60 ปี แจ้งวิทยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ๔ ประการ ประกอบด้วย มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง, มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี, มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

        ทั้งนี้ กิจกรรมชุมนุมลูกเสือจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้คำขวัญ “ซื่อสัตย์ สามัคคี ทำความดี 60 ปี แจ้งวิทยา” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งสิ้น ๑,๒๖0 คน และยังมีการแสดงชุด เฉลิมพระเกียรติ อีกด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จังหวัดสงขลา ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดงานชุมนุมลูกเสือ “ซื่อสัตย์ สามัคคี ทำความดี 60 ปี แจ้งวิทยา”