“การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒”


“การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒”

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า หาดใหญ่ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา เครือข่ายวิจัยด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงานต่อ ดร.วิภารัตน์ อ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง) ที่ให้เกียรติมาประธานในพิธี “การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยมี รองประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ (นางสาวจินตนาภา โสภน) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่ข่ายและลูกข่าย อาจารย์ นักวิจัย ครู นักเรียน เครือข่ายสถาบันมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการต่างๆ และสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงาน

 “การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” และบรรยายพิเศษเรื่อง “ ความสำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับการให้ทุนวิจัยในอนาคต”…ในวันนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคใต้(network) และมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (nodes) ทั้งสองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่แ ละมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้มีกิจกรรมต่อเนื่องที่ส่งเสริมและขยายผลต่อยอดในการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในด้านการดำเนินงาน ESPReL Checklist 7 องค์ประกอบของสถาบันแม่ข่าย(nodes) และลูกข่าย(sub nodes) เพิ่มขึ้นในระดับภูมิภาค: ภาคใต้

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วช. กับ สถาบันการศึกษาลูกข่าย (Sub nodes) ทั้ง ๑๐ สถาบันในภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือที่ต่อยอดขยายผลต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยมีหัวข้อการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้กับนักวิจัย นักวิชา การ และคณาจารย์ที่เดินทางมาร่วมประชุมกว่า ๒๐๐ ท่าน        

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในระดับเครือข่าย (network) มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (nodes) และสถาบันการศึกษาลูกข่าย (sub nodes) ในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและ (๒) เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฎิบัติการของแม่ข่ายและลูกข่ายตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร(จังหวัดตรัง) วิทยาลัยพยาบาล กองพิสูจน์หลักฐานและกลุ่มโรงเรียนมัธยมตอนปลายในภาคใต้

การประชุมวิชาการในครั้งนี้มีกำหนด ๑ วัน มีกิจกรรมประกอบด้วย ๑) ภาคการบรรยาย การบรรยายพิเศษและการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒) การนำเสนอผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันเครือข่ายและการนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์  ๓) การนิทรรศการ โดยมีการนำเสนอผลงานผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์จำนวน ๒๗ ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ กว่าท่านจากสถาบันเครือข่ายฯ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“การประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒”