สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ยื่นหนังสือเรียกร้อง รัฐบาลแก้ปัญหาการออกกฏหมาย ส่งผลกระทบต่ออาชีพ

เมื่อ: อังคาร, ธ.ค., 2019

สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ยื่นหนังสือเรียกร้อง รัฐบาลแก้ปัญหาการออกกฏหมาย ส่งผลกระทบต่ออาชีพ

     เมื่อ 6 ธ.ค.62 เวลา 1330 น. สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี นำโดยนางอันน์เกตุ ลีลาไพบูลย์ นายกสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี นายภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมอวนล้อมจับ (ประเทศไทย)/อดีตนายกสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย 1.นายชิต ศรีกล่ำ อุปนายกสมาคมฯ 2. นายกฤษณ์พสุ เจริญ กรรมการสมาคมฯ 3. นายสามารถ  นิยมเดชา อุปนายก 4.นายสุรัตน์  รัตนศิธร อุปนายกฯ  พร้อมมวลชนประมาณ 700 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการประมงและผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่องภาคประมง รวมตัวแสดงจุดยืนและยื่นหนังสือข้อเรียกร้องถึง นรม. ผ่าน ผวจ.ปัตตานี ที่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จว.ปัตตานี โดยนายสมนึก พรหมเขียว รอง ผวจ.ปน.เป็นผู้รับหนังสือแทน ผวจ.ปน. พร้อมด้วย น.อ.ธีรนันท์  มาแดง รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสมาคมประมง 22 จังหวัด จำนวน 11 ข้อ ดังนี้

            1) ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง มาเพิ่มเติมขึ้นอีก (ยกเว้นการออกกฎระเบียบประกาศคำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง)

            2) ขอให้มีการเสนอแก้ไข้กฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยเร่งด่วนในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้

            3) ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยขอให้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณจำนวน 1 หมื่นล้าน ในปีงบประมาณ 2563 ในการที่จะนำเรือประมงออกนอกระบบ

            4) ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

            5) ขอให้กรมประมง กรมจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงโดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

             6) ขอให้ยกเลิกแก้ไข กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว

             7) เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี

             8) ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันที ด้วยเหตุผล ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 92 ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำจะต้องมีการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตามมาตรา 92 วรรคสองและวรรคสาม สินค้าประมงจากต่างประเทศจึงเข้ามาถล่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำของขาวประมงไทยที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทำให้ต้นทุนสูงกว่า ราคาจึงตกต่ำ เพราะมีการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำแบบเสรีไร้การควบคุม มาสต๊อกไว้เต็มห้องเย็นหมดแล้วดังนั้นจึงต้องแก้ไขระเบียบกรมประมงเดิม ที่อนุญาตให้บุคคลธรรมดา สามารถนำเข้าสัตว์นำเข้าสัตว์น้ำได้เสรี มีมาตรการปกป้องสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศ

             9) ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องขาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน เพราะทำให้เกิดปัญหาการประกอบอาชีพ ขาดทุนมา 4- 5 ปีแล้ว เนื่องจากมีการกำหนดให้ทำการประมงได้ไม่ทั้งปี แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี

             10) ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมัน บังคับให้ขาวประมง ต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรี การ์ด (Feet Card) ซึ่งจะทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับขาวประมงเพิ่มขึ้นทันที

             11) ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้ กฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรมโดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้ได้รับผลกระทบ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ยื่นหนังสือเรียกร้อง รัฐบาลแก้ปัญหาการออกกฏหมาย ส่งผลกระทบต่ออาชีพ