การจัดการขยะเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน กับกิจกรรม “ธนาคารบุญ” มัสยิดบ้านซองเหนือ


การจัดการขยะเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน กับกิจกรรม “ธนาคารบุญ” มัสยิดบ้านซองเหนือ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ มัสยิดบ้านซองเหนือ ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้และดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน กับกิจกรรม “ธนาคารบุญ มัสยิดบ้านซองเหนือ”

            ภายในกิจกรรมมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีเข้าร่วมงานมากมาย อาทิ นายเจริญ หมะเห ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านงานมวลชน /ประธานชมรมสรรหาคนดีศรีทักษิณ และประธานที่ปรึกษาศูนย์นิติกรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชานแดนภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายวิวัฒน์ ชูตานนท์ ที่ปรึกษา ประธานชมรมสรรคหาคนดีศรีทักษิณ  พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ  ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผจก.ธนาคาร ธกส.สาขานาทวี  ผจก.การประปา  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน ตลอดจนองค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

            เริ่มต้นกิจกรรม  โดยการอัญเชิญอัลกุรอ่าน โดยนายมูฮำหมัดสุกรี  อะหวัง และการกล่าวรายงานการทำโครงการกิจกรรม “ธนาคารบุญ” โดยนายวรเดช อะหวัง  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านซองเหนือ ซึ่งความเป็นมาและจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมธนาคารบุญ สืบเนื่องมาจาก เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมให้ความรู้และดำเนินงานด้านการจัดการขยะเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อในชุมชนในส่วนกิจกรรมส่วนที่ 3  เป็นที่ทราบกันดีว่าตลอดระยะเวลาของการมีกองบุญสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือที่ทราบกันดีว่ากองทุนตำบล เติบโตขึ้นและเข้มแข็งส่งผลให้เป็นกองบุญที่มีมติติการทำงานที่กว้างขวางขึ้น  มิติที่สำคัญก็คือการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ซึ่งการที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้จริงนั้นจะต้องมีการประสานการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชน ท้องถิ่น สาธารณสุข ตลอดจนมีการบูรณาการ การทำงานเชิงนโยบายรวมกัน โดยยึดพื้นที่ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการกำหนดป้าหมาย

            การจัดกิจกรรม ธนาคารบุญมัสยิดบ้านซองเหนือในครั้งนี้ สามารถรณรงค์และประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชน สามารถปลูกจิตใต้สำนึกให้รักความสะอาดโดยจัดตั้งกองทุนขยะขึ้นในนามขยะแลกบุญ และสามารถนำไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

นายมานิต บริพันธ์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอนาทวี ประธานกล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายกิจกรรม  ธนาคารบุญ ณ  มัสยิดบ้านซองเหนือ กล่าวว่าโครงการนี้จะให้ความรู้และดำเนินงานด้านการจัดการขยะ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนของตนเอง

            โดยปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นหัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ ถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เอง ซึ่งมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภคและการคัดแยกขยะจากต้นทาง การจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดมลพิษ และไม่นำให้เกิดการนำกลับมาใช้ซ้ำ ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เช่น ปฏิกริยาเรือนกระจกที่มีสาเหตุจากขยะเทกองที่ปล่อยก๊าซมีเทน ซัลเฟอร์ กับคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมา ปัญหาขยะในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์และมนุษย์ การจัดการขยะของประเทศไทย รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะโดยใช้แนวคิว 3 R คือ Reduce Reuse Recycle

          นอกจากนี้ขยะยังเป็นปัญหาและสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ เนื่องจากสาเหตุมาจากการทิ้งขยะลงข้างถนนหนทาง ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงการขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยและไม่เห็นคุณค่าของขยะ ซึ่งหากประชาชนมีความรู้หรือได้รับความรู้และมีความตระหนักที่จะนำขยะมาคัดแยกให้ถูกวิธี ก็จะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และนำกลับมาใข้หมุนเวียน เข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

            การจัดกิจกรรม “ธนาคารบุญ” มัสยิดบ้านซองเหนือ ในครั้งนี้ สามารถรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะในชุมชน การปลุกจิตสำนึกให้รักความสะอาด โดยจัดตั้งกองทุนขยะ ในนามขยะแลกบุญ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

การจัดการขยะเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน กับกิจกรรม “ธนาคารบุญ” มัสยิดบ้านซองเหนือ