งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 STIF: Southernmost Technology and Innovation Festival


งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 STIF: Southernmost Technology and Innovation Festival

ในปี 2561 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ศอ.บต.)  จัดให้มีกิจกรรม“Southernmost Technology and Innovation Festival” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวพบว่าได้รับความสนใจจาก คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นิสิต-นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นจำนวน มากกว่า 500 คน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจนวัตกรรมให้แก่ ประชาชนภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรม และงานสัมมนาด้านวิชาการที่สอดคล้องสำหรับการประยุกต์นวัตกรรม เพื่อปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้แนวความคิด “Groom Grant Growth”

โดยภายในงานจะประกอบด้วย

  1. กิจกรรมบนเวที ประกอบด้วย
  2. กิจกรรมพิธีเปิดและพิธีปิด
  3. กิจกรรมการบรรยาย การเสวนา และการสัมมนาด้านวิชาการต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “Groom Grant Growth”อาทิ การแนะนำกลไกการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ การบรรยายด้านนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
  4. บูธนิทรรศการ
  5. นิทรรศการของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่ดำเนินธุรกิจนวัตกรรม10ราย
  6. นิทรรศการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  7. นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม
  8. กิจกรรมWorkshop สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนวัตกรรม
  9. นิทรรศการของหน่วยงาน ศอ.บต.
  10. นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า30คูหา

ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ forms.gle/PYeGUWUKxP5DVvR69        

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 STIF: Southernmost Technology and Innovation Festival