รองผู้ว่าฯ ประจวบฯ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเกษตรและของดีเมืองประจวบฯ


รองผู้ว่าฯ ประจวบฯ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเกษตรและของดีเมืองประจวบฯ

นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายวันชัย  นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นประธานจัดแถลงข่าว เตรืยมจัด “งานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ประจำปี62 เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. ถึง  8 ส.ค.โดยกิจกรรมจะมีขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หน้าศาลากลางจังหวัดฯ
     ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดงานในครังนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ของจังหวัดให้แพร่หลาย ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าการเกษตรมากขึ้น
    นายคมสัน รองผู้ว่ากล่าวต่ออีกว่า การจัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบฯในปีนี้ จะประสบความสำเร็จเหมือนที่ผ่านมา และจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี่ด้านการเกษตรในระดับต่างๆ ซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำองค์ความรู้ปประยุคต์ใช้ ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม  จึงนับได้ว่าการจัดงานเกษตรและของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งที่ 3 นี้  เป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วน ที่จะช่วยกันบูรณาการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการด้านการเกษตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ก้าวหน้าสืบไป       

ด้านนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดฯ กล่าวว่า ในส่วนของกิจกรรมภาพรวมของงาน การจัดขบวนแห่แฟนซีเกษตรและของดีจังหวัดฯได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอวิถีเกษตรตามอัตลักษณ์ของแต่ระอำเภอ รวม 8 อำเภอ โดยกำหนดเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ระอำเภอ พร้อมใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จำนวนเงินถึง 50,000 บาท

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

รองผู้ว่าฯ ประจวบฯ แถลงข่าวเตรียมจัดงานเกษตรและของดีเมืองประจวบฯ