สงขลา เร่งแก้ไขปัญหาขยะในคลองสำโรง


สงขลา เร่งแก้ไขปัญหาขยะในคลองสำโรง

ปัญหาขยะยังคงเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างจริงจัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้หยิบยกปัญหาเรื่องการจัดการขยะมาเป็นวาระสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนสู่วาระสงขลา “สงขลาสวยสะอาด” พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรณรงค์และขับเคลื่อนให้มีการจัดการขยะอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปริมาณขยะของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะบริเวณคลองสำโรง ขณะนี้มีขยะที่สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและเกิดภาวะน้ำเน่าเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะและออกสู่ทะเล

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สาเหตุหลักของปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียเกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆของบ้านเรือน ชุมชน เช่น การทิ้งขยะลงแม่น้ำ การชำระล้างสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษ ซึ่งชาวบ้านและทุกภาคส่วนต้องตระหนักและร่วมด้วยช่วยกันดูแลด้วยการไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลหรือสารพิษลงในแหล่งน้ำ รวมทั้งมีการจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมทั้งรณรงค์ สร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้รู้จักการคัดแยกขยะและนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี ซึ่งจังหวัดสงขลาได้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนน้ำเสียในคลองสำโรงให้เป็นน้ำใส แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักเพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นไปอย่างยั่งยืน

สำหรับคลองสำโรงเป็นสายน้ำสำคัญของชุมชนเก้าเส้งที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียมาอย่างยาวนาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีวิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยวิธีการทางธรรมชาติ คือ ในช่วงที่น้ำในทะเลอ่าวไทยลง น้ำเน่าเสียในคลองสำโรงก็จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย และในช่วงที่น้ำทะเลอ่าวไทยขึ้น ก็จะดันน้ำทะเลซึ่งมีน้ำเค็มเข้ามาในคลองสำโรงจะทำให้เกิดการเจือจางของน้ำเน่าเสียในคลองสำโรง นอกจากนี้ทางเทศบาลนครสงขลาได้ติดตั้งตาข่ายเพื่อดักขยะไว้ไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอีกด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สงขลา เร่งแก้ไขปัญหาขยะในคลองสำโรง