กอ.รมน.จ.สงขลา จัดกิจกรรม โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์


กอ.รมน.จ.สงขลา จัดกิจกรรม โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์

                วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรกองทัพบก ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมี พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสงขลา กล่าวรายงานต่อนายศักกระ กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรม “โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์”

                เนื่องจากสถานการณ์ทุกๆ ด้านของโลก ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ มีลักษณะรูปแบบใหม่ๆ มีความละเอียดอ่อน มีความสลับซับซ้อน มีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทำให้ข้อมูลข่าวสารเกิดการรับรู้ เปลี่ยนผ่าน และกระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงมีความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ความเข้าใจ และความร่วมมือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

                ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรความสงบเรียบร้อยของสังคม และรับผิดชอบในการสร้างให้ประชาชนตระหนักในการที่จะต้องรักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความรักสามัคคี ของคนในชาติไทย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดจัดให้มี โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ขึ้นในวันนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชน ตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  เพื่อให้สื่อมวลชน เป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเตือนและเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความสงบเรียบร้อยของสังคม   เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชน กับเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา

                ในการนี้จัดให้มีการชมวีดีทัศน์ เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ 20 ปี และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญตามนโยบายหลักของ กองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา การสานเสวนา ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่อง “สื่อ กับความมั่นคงในยุคเปลี่ยนผ่าน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 80 ท่าน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กอ.รมน.จ.สงขลา จัดกิจกรรม โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์