มรภ.สงขลา อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ


มรภ.สงขลา อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ

มรภ.สงขลา จัดอบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 10-12 มิ.ย. นี้ ดึงครู-บุคลากรการศึกษาติวเข้มทักษะ ถ่ายทอดต่อเยาวชน พร้อมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีความมุ่งหวังในเรื่องการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง ซึ่งทำหน้าที่อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาผลงานด้านการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านและนาฏศิลป์ไทย จึงมีแนวคิดในการจัดอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คนได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย ก่อให้เกิดเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมนาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข   

ด้าน ผศ.ดร.กฤติยา ชูสงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า จากผลการสำรวจความต้องการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง และ สตูล ได้ผลสรุปว่ามีผู้ต้องการเข้ารับการอบรมในด้านเทคนิคการถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง จึงนำมาสู่การจัดทำการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปพัฒนาทักษะด้านการแสดง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันทนีย์ ม่วงบุญ และ ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากร พร้อมด้วยตนและ ว่าที่ ร.ต.หญิงอักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติระบำสี่บท ระบำพรหมมาสตร์ ระบำกรับ ระบำอยุธยา และ รำวงมาตรฐาน

ผศ.ดร.กฤติยา กล่าวอีกว่า ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ทุกครั้งที่ผ่านมา หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับการตอบรับจากครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ดังจะเห็นได้จากแบบตอบรับที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งต่อไป ทางหลักสูตรฯ จึงได้ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถนำกระบวนการเทคนิคท่ารำนาฏศิลป์ไปถ่ายทอดต่อสู่เยาวชน และสามารถนำไปใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มรภ.สงขลา อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ