ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ให้ประชาชนในพื้นที่ จชต.

เมื่อ: อังคาร, พ.ค., 2019

ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ให้ประชาชนในพื้นที่ จชต.


วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น.) ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด เพื่อต้อนรับการเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 โดยมี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดภาคใต้ ผู้แทนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน กอ.รมน. ภาค 4 สน. ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยรวมทั้งร่วมแสดงความยินดีแก่พี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนโดยกิจกรรมประกอบด้วย สนับสนุนปัจจัยในการละศีลอดให้กับประชาชนที่ไปดูดวงจันทร์ ณ หอดูดวงจันทร์ทั้งก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอนและก่อนวันฮารีรายอ สนับสนุนข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ เด็กกำพร้า ผ่านหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนับสนุนอินทผาลัมเพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการละถือศีลอดผ่านจังหวัดและอำเภอ สนับสนุนปัจจัยในการละศีลอดให้แก่ผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนผ่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และนำผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมการละศีลอดกับนายกรัฐมนตรี ณ กรุงเทพมหานคร จัดหาผ้าละหมาดและชุดละหมาดให้กับประชาชน สนับสนุนอินผาลัมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและสถานพินิจในพื้นที่เพื่อละศีลอด
พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญเป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมจะต้องถือศีลอด และปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจึงได้สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนทำความดีและประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่อนปรนเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มุสลิมเพื่อให้มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับการละศีลอดและปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสนับสนุนปัจจัยต่างๆไปยังพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ เป็นการส่งผ่านความรู้สึกที่ดีความปรารถนาดีของรัฐไปสู่พี่น้องประชาชน

ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้มีปล่อยคาราวานรถธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว น้ำมันพืช น้ำตาล เป็นต้น ซึ่งสินค้า เหล่านี้จะมีราคาถูกกว่าท้องตลาด ไม่ต่ำกว่า 20% โดยกระทรวงพานิชย์เป็นผู้ดำเนินการค่าส่วนต่างของราคาสินค้า ศอ.บต. เป็นหน่วยดำเนินการประสานและสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ทำการส่งต่อให้ทุกอำเภอจัดตั้งเต็นท์ธงฟ้าสินค้าราคาประหยัดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 33 อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้มอบข้าวสารผ่านทางหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 500 ถุง เพื่อใช้ในการละศีลอดและแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มอบปัจจัยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมละศีลอดให้กับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การเชื่อมโยงและเชื่อมต่อการพัฒนาพื้นที่ให้ครบวงจรไร้รอยต่อ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา และมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยคาราวานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ให้ประชาชนในพื้นที่ จชต.