ทม.ควนลัง จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 11


ทม.ควนลัง จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 11

วันนี้ (20 เมษายน 2562) เทศบาลเมืองควนลัง ได้จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 11  ณ บริเวณสนามชั่วคราวมัสยิดต้นโหนด     

                นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง กล่าวรายงานต่อ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองควนลัง  อิหม่าม ผู้นำชุมชน และพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลเมืองควนลัง  โดยใช้ชื่องานว่า “ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมุสลิม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติศาสดามูฮัมหมัด และให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การดำเนินชีวิตตามแนวทางพระศาสดา ของพี่น้องไทยมุสลิม โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2562

                วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักศาสนาอิสลามให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  และเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดแนวทางการปฏิบัติ ตามหลักศาสนาอิสลาม ของพี่น้องมุสลิม เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสคล้ายวันประสูติ ท่านศาสดามูฮัมหมัด เป็นแบบอย่างมุสลิมไทยและมุสลิมทั่วโลก  การสืบสานสายใยสัมพันธ์ของชุมชน สร้างความรัก ความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของพี่น้องต่างศาสนา

                โดยภายในงานจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทางด้านศาสนา กิจกรรมดุอาร์ขอพร การแสดงของเด็กและเยาวชน กิจกรรมแข่งขันทักษาทางวิชาการตามหลักทางศาสนาอิสลาม  การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

                กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ อิหม่าม กอเต็บ บิลาน ทุกมัสยิม ประธานชุมชน พี่น้องประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนครั้งนี้ ประกอบด้วย ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำมัสยิดอำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ โรงเรียนกัฬาจังหวัดยะลา สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่  ให้ความอนุเคราะห์ตำรวจรักษาความปลอดภัย ภายในงาน 

                นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาร่วมพบปะพี่น้องชาวไทยมุสลิม และได้มาเปิดงานในวันนี้ ซึ่งเป็นวันอันประเสริบของประชาชาติมุสลิม ในโอกาสคล้ายวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด ผู้ทรงคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ ในการสั่งสอนให้ประจักษ์ถึงแนวทางประพฤติปฏิบัติให้บุคคลได้บรรลุถึงความสุข ความเจริญในชีวิต งานเมาลิดสัมสัมพันธ์ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมาแต่ในอดีตโดยนิยมจัดกันตามบ้าน และมัสยิดในแต่ละชุมชน รูปแบบการจัดงานคือการเชื้อเชิญพี่น้องมุสลิมมาร่วมทำการซิกรุลลอฮ์ อ่านประวัติท่านศาสดาเป็นภาษาอาหรับ ที่เป็นบทกวีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง มีการกล่าวบทสรรเสริญ  ที่มีท่วงทำนองเฉพาะ การบริจาคทาน การเลี้ยงอาหาร การแจกของชำร่วย

                นอกจากนั้นยังได้ชื่นชมเทศบาลเมืองควนลัง ที่เห็นความสำคัญในการจัดงาน ความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจและแรงศรัทธาของพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองควนลังและใกล้เคียง แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  ที่มีการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งตรงกับความต้องการของพี่น้องอย่างแท้จริง จึงทำให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทม.ควนลัง จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ ครั้งที่ 11