กิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับ ศอ.บต.


กิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับ ศอ.บต.

วันนี้ (9 เมษายน 2562 ) ณ โรงแรมบี.พี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ นางสาววริษา  แก้วเหมือน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์    กล่าวเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์   กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข กับผู้มีความเห็นต่างจากรัฐ  สร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน   โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง     แทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ช่วยเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ในการคลี่คลายปัญหา

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจที่ดี และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก    จึงเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ประชาชน ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ มีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา และประเด็นปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้       ไม่ถูกหยิบยกเข้าสู่เวที ขององค์กรระหว่างประเทศ

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดปัตตานี รุ่นที่ 3 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา    และรุ่นที่ 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รวมสื่อในพื้นที่จังหวัดสตูลเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 วัน

ทั้งนี้ทางกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ ยังได้เชิญวิทยากร คือคุณมนตรี อุดมพงษ์  จากไทยทีวีสีช่อง 3 มาร่วมให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทาง “การประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์วิกฤติ และสถานการณ์ปกติ”   การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสารแต่ละชนิดประเภท วิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและเชิงรับ การสร้างข่าว การบอกข่าว โครงสร้างการเขียนข่าว การพาดหัวข่าว คุณลักษณะของข่าว  การเขียนโปรยข่าว ทั้งหมดนี้เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเข้าใจ

ในส่วนของวันที่ 10 เมษายน 2562 ได้รับเกียรติจากพลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาราชการแทน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งได้เน้นย้ำให้ผู้ที่จะสื่อสารข่าวสาร ทุกท่านได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และช่วยกันประคับคองส่งเสริมสังคมในส่วนที่ดีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมใน 2 วัน นี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ในการสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ที่ดี ให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการเป็นสื่อกลางที่จะนำข้อมูลข่าวสารในเชิงบวก และเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ  และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของภาครัฐ รวมไปถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอีกด้วย.

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ดีและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กับ ศอ.บต.