ทัวร์ห้วยสัตว์ใหญ่รองบ 3.5 ล้านต่อยอดรั้วกั้นช้างป่า


ทัวร์ห้วยสัตว์ใหญ่รองบ 3.5 ล้านต่อยอดรั้วกั้นช้างป่า

วันที่ 26 มี.ค.61เวลา11.30 น.นางสุนันทา พิมพ์ไทย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ นำคณะสื่อมวลชนจ.ประจวบฯ ตรวจชมพื้นที่สร้างแนวรั้วกั้นช้างป่าที่แล้วเสร็จรวมระยะทางประมาน 5,600 เมตร ในพื้นที่หมู่ 1,5 ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมานกว่า 668 ครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรและโคนม ประสบปัญหาบ่อยครั้งกับช้างป่าที่ลงมากัดกินพืชผลทางการเกษตร หลังจากจังหวัดมีมติจัดทำ “โครงการ สร้างรั้วกั้นช้างป่า” ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้การบุกรุกพี้นที่ทางการเกษตรของช้างป่าลดลง ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน จากการมีแนวรั้วกั้นช่างป่าบุกรุก


      นางสุนันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ กล่าวว่า โครงการ”สร้างรั้วกั้นช้างป่า” เราได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.61 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15ก.ย.61รวมระยะเวลา 120 วัน เริ่มตั้งแต่เขตรอยต่อป่าเด็งเรื่อยมาจนถึงหมู่ 5 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ รวมความยาวประมาน 5,600 เมตร ใช้งบประมาณการสร้าง 6,490,000 บาท นอกจากงบจังหวัดแลัวส่วนหนึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากชาวบ้านในพื้นที่และงบกลางสนับสนุนจากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ทั้งนี้ทางเราใด้ทำเรื่องของบประมาณจังหวัดเพิ่มอีกประมาน 3.5  ล้านบาท เพื่อต่อช่วงรั้วกั้นช้างป่าที่ยังขาดช่วงอีกประมาน 17 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นการลดปัญหาช้างป่าบุกรุกพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน และยังเป็นการแก้ใขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าในผืนป่าอนุรักษ์ของตำบลห้วยสัตว์ให่ญอย่างยั่งยืนตลอดไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทัวร์ห้วยสัตว์ใหญ่รองบ 3.5 ล้านต่อยอดรั้วกั้นช้างป่า