ประชุมประจำเดือน อ.จะนะ


ประชุมประจำเดือน อ.จะนะ

              วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงไฟฟ้าจะนะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.), ปลัดอำเภอ, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันของอำเภอจะนะ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2561 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน โดยมีนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะกล่าวต้อนรับ

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ประชุมประจำเดือน อ.จะนะ