เชฟรอนร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์และ 8 อปท.จังหวัดสงขลาจัดงานสัมมนา “ท้องถิ่นเพื่อน้อง : คนใต้ หยัดได้”


เชฟรอนร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์และ 8 อปท.จังหวัดสงขลาจัดงานสัมมนา “ท้องถิ่นเพื่อน้อง : คนใต้ หยัดได้”

 

             เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เชฟรอนร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์และ 8 เทศบาลเมือง จ.สงขลาจัดงานสัมมนาวิชาการระดับจังหวัดเรื่อง “บทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ในชื่องาน “ท้องถิ่นเพื่อน้อง : คนใต้ หยัดได้” ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4 +4 อปท.ในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดและมีภาคีร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

          นายศักระ  กปิลกาญจน์ รอง ผวจ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชน อยู่ในสังคมเทคโนโลยีหรือยุคไอที ฉะนั้นในการเตรียมเยาวชนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง ก็จะต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัว เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเยาวชนในเรื่อง ยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ ซึ่ง 141 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสงขลา จะต้องตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ หรือในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้เพื่อสนับสนุนการทำงานดังกล่าว หรือ สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่ขอตามอำนาจหน้าที่ ที่พึงจะสนับสนุนได้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ามี อปท.และภาคีในหลายพื้นที่ที่ได้ร่วมทำงานกับโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และนำรูปแบบวิธีการดำเนินงาน ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อลูกหลาน ทั้งนี้ ยืนยันว่าจังหวัดให้ความสำคัญมากกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนโดยกำกับติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ

นายวิษุวัต  สิงหสิริ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4 +4 อปท.ในจังหวัดสงขลาสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมของบริษัทเชฟรอนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และเป็นหนึ่งในภารกิจหลักในการดำเนินนโยบายด้านสังคมของบริษัทเชฟรอน  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในทุกพื้นที่ที่บริษัทเชฟรอนเข้าไปปฏิบัติงาน บริษัทเชฟรอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนโครงการ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ เพื่อช่วยกันดูแลลูกหลานชาวสงขลาอย่างแท้จริงต่อไป

 

ด้าน นายชูชัย  นิจไตรรัตน์ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4 +4 อปท.ในจังหวัดสงขลา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กล่าวถึงทิศทางในการขับเคลื่อนงานในอนาคตว่า จากความสำเร็จของโครงการระยะแรก คณะทำงานโครงการมีความเห็นร่วมกันว่าควรขยายพื้นที่ทำงานไปยังอำเภออื่นๆ  อาจจะดูจากความสนใจของพื้นที่เป็นหลักว่าอยากทำงานเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้วัยรุ่นในชุมชนมีสุขภาวะหรือไม่  ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาคิดว่ามีโมเดลการทำงานและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมที่จะให้พื้นที่นำไปใช้ได้จริง ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ นอกจากนี้ ทิศทางในอนาคตคิดว่าจะต้องผลักดันให้งานนี้ถูกบรรจุเป็นนโยบายของจังหวัด ให้เป็นงานในระบบปกติไม่ใช่งานโครงการเพื่อให้งานนี้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เชฟรอนร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์และ 8 อปท.จังหวัดสงขลาจัดงานสัมมนา “ท้องถิ่นเพื่อน้อง : คนใต้ หยัดได้”