เชฟรอนฯ หนุนมูลนิธิ Path2health รวมสื่อท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างเยาวชนเชิงบวก


เชฟรอนฯ หนุนมูลนิธิ Path2health รวมสื่อท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างเยาวชนเชิงบวก

 

          วันนี้ ( 11 ตุลาคม 2561 ) ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ได้มีการสัมมนา ในหัวข้อ  “สื่อท้องถิ่นร่วมสมัย กับการเสริมสร้างงานเยาวชนเชิงบวก” ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา-ระยะที่ 2 ของ” มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) ที่ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทสื่อท้องถิ่นในการสร้างบรรยากาศการทำงานและดูแลเยาวชนเชิงบวกในจ.สงขลา

            ประธานเปิดกิจกรรมโดย  นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ประชุมเชิงปฎิบัติการสื่อท้องถิ่นร่วมสมัยกับการส่งเสริมสร้างงานเยาวชนเชิงบวก มีผู้เข้าร่วม  54 ท่าน โดยมีนายชูไชย นิจไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ และประธานโครงการฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ , นายคมสันต์ โอ้ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรม

            โครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย  ทน.สงขลา, ทม.เขารูปช้าง, ทม.สิงหนคร, และทต.พะวง ซึ่งระยะที่ 1  ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559  จนถึง เดือนมิถุนายน 2560 รวมระยะเวลากว่า 12 เดือน ได้มีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนโครงการ และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการทำงาน เช่น การทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง การพัฒนาเยาวชนแกนนำ การเชื่อมร้อยเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของภาคีในแต่ละองค์กรท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการมาโดยตลอด

             ต่อมาในปี 2561 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  ได้มอบหมายให้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ p2h ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา-ระยะที่ 2 โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พฤษภาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562 รวม 20 เดือน ในพื้นที่เป้าหมาย 4 เทศบาลเดิม  ทน.สงขลา,ทม.เขารูปช้าง ทม.สิงหนคร  และ ทต.พะวง แบบทำงานกับทุกชุมชน และเพิ่มพื้นที่อีก 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ภารกิจสำคัญคือ พัฒนาสมรรถนะภาคีในแต่ละท้องถิ่น ให้มีศักยภาพการทำงานเรื่องพัฒนาแกนนำเยาวชน ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์กลุ่งเสี่ยงวัยรุ่น พัฒนาระบบการช่วยเหลือวัยรุ่นที่เผชิญปัญหารายกรณี พร้อมกับมูลนิธิฯ ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและกลไกที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด รวมถึงการเผยแพร่ประเด็นการทำงานกับวัยรุ่นเชิงบวกผ่านสื่อสาธารณะ และการจัดสัมมนาวิชาการของจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น ในการสร้างบรรยากาศเรื่องการทำงานและดูแลเยาวชนเชิงบวกในจังหวัดสงขลา รับทราบข้อมูลเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

            กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสื่อมวลชนท้องถิ่นร่วมสมัย ประกอบด้วย สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ โดยมีหัวข้อในการสัมมนา อาทิ  “ก้าวแรก: เป็น, อยู่, คือ ลูกหลานวัยรุ่นบ้านเรา” , “ก้าวสอง: ด้วยเหตุธรรมชาติ กับวิถีที่เปราะบาง” , “ก้าวสาม: ร่วมมือกันได้ ขยายต่อด้วยพลังสื่อ” , “ก้าวสี่: คู่มือแนวสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างบรรยากาศดูแลวัยรุ่นเชิงบวก” 

 

 

 

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

เชฟรอนฯ หนุนมูลนิธิ Path2health รวมสื่อท้องถิ่นร่วมเสริมสร้างเยาวชนเชิงบวก