สนง.อุตสาหกรรม จ.นราธิวาส ร่วมกับ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา จัดแสดงนิทรรศการ แถลงข่าวผลิตภัณฑ์จากโครงการสร้างนวัตกรรมจากสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานฯ ชายแดนภาคใต้


สนง.อุตสาหกรรม จ.นราธิวาส ร่วมกับ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา จัดแสดงนิทรรศการ แถลงข่าวผลิตภัณฑ์จากโครงการสร้างนวัตกรรมจากสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานฯ ชายแดนภาคใต้

               เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 61 ชั้น 1 ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายคณบดี สัมพัชนี ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดนิทรรศการออกร้านเพื่อทดสอบตลาด และแถลงข่าวผลิตภัณฑ์จากโครงการสร้างนวัตกรรมจากสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และอาจารย์ยงยุทธ เจริญรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

             นายคณบดี สัมพัชนี ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลโมเดลประเทศไทย 4.0 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจึงได้จัดโครงการสร้างนวัตกรรมจากสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME OTOP และวิสาหกิจชุมชนได้นำกากวัสดุของเสีย หรือเหลือใช้นำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้องให้สามารถต่อยอดการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ หรือเชิงนวัตกรรมต่อไป

                สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีสถานประกอบการ SME จำนวน 5 กิจการ เข้าสู่กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุของเสีย หรือเหลือใช้อย่างครบวงจร ได้แก่ กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ซึ่งผลจากกระบวนการพัฒนาดังกล่าว สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากกากวัสดุของเสีย หรือเหลือใช้ของแต่ละสถานประกอบการ ดังนี้ บริษัท ตอยยีบัน จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ Snack Bar จากกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการผลิต น้ำนมถั่วเหลือง บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟู้ด จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้น จากเศษยางรัดของ และยางรัดบล็อก บริษัท นราทองพลัส จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางรองพื้นในรถยนต์จากปีกไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ขี้กบ ขี้เลื่อย หุ่นไม้ และฝุ่นขี้เลื่อย ชุมชนสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้จากจังหวัดยะลา พัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกปูพื้นจากเส้นใหญ่กากเยื่อใยปาล์ม (ทลายปาล์มเปล่า) และวิสาหกิจชุมชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลา พัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษ ซึ่งนำมาจัดทำเป็นถุงกระดาษบรรจุผลิตภัณฑ์จากเศษเปลือกกล้วยหิน

               ซึ่งจากผลการดำเนินงานของสถานประกอบการทั้ง 5 แห่ง สามารถนำกากวัสดุของเสีย หรือเหลือใช้มาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ หรือเชิงนวัตกรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบกิจการ โดยการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่อีกทางหนึ่ง ถือเป็นการดำเนินโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการพัฒนาที่สมดุลสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สนง.อุตสาหกรรม จ.นราธิวาส ร่วมกับ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา จัดแสดงนิทรรศการ แถลงข่าวผลิตภัณฑ์จากโครงการสร้างนวัตกรรมจากสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานฯ ชายแดนภาคใต้