1 ตุลาคม 2561 วันผู้สูงอายุ


1 ตุลาคม 2561 วันผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุ” คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และ”ดอกลำดวน”ถือเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ สาเหตุที่เลือกดอกลำดวน ก็เพราะเป็นพืชยืนต้น เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ให้ร่มเงา กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป
สำหรับในประเทศไทย ได้มีการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
1 ตุลาคม “วันผู้สูงอายุ”

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

1 ตุลาคม 2561 วันผู้สูงอายุ