มรภ.สงขลา ระดมกึ๋นทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหา’ลัย ดึงผู้มีส่วนได้เสียร่วมทำงานเพื่อท้องถิ่น-ลดความซ้ำซ้อน


มรภ.สงขลา ระดมกึ๋นทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหา’ลัย ดึงผู้มีส่วนได้เสียร่วมทำงานเพื่อท้องถิ่น-ลดความซ้ำซ้อน

 มรภ.สงขลา เปิดเวทีสัมมนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย เทียบเชิญองค์กรท้องถิ่น-สถาบันการศึกษา ร่วมหารือทำงานเพื่อท้องถิ่น ลดความซ้ำซ้อนเชิงพื้นที่ 


                
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ของ มรภ.สงขลา จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2561มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี พ.ศ. (25612565) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 25612564) และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มรภ.สงขลา ให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของชาติ โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


                
ด้าน ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพื่อรับรู้แผนยุทธศาสตร์ฯ จะได้ลดความซ้ำซ้อนและช่วยกันทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน นอกจากนั้น ในการสัมมนายังเชิญคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานโปรแกรม ประธานหลักสูตร ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กอง/โรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา หัวหน้างาน และผู้แทนนักศึกษาคือประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มรภ.สงขลา นำเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมุ่งหวังยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา สามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มรภ.สงขลา ระดมกึ๋นทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหา’ลัย ดึงผู้มีส่วนได้เสียร่วมทำงานเพื่อท้องถิ่น-ลดความซ้ำซ้อน