“ป่าในเมืองบ้านโคกไร่” 1 ใน 20 แห่ง ป่าชายเลนใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อ: อังคาร, ก.ย., 2018

“ป่าในเมืองบ้านโคกไร่” 1 ใน 20 แห่ง ป่าชายเลนใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ

          วันนี้ (18 ก.ย. 61) ที่บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “ป่าในเมืองบ้านโคกไร่” โดยมีนายวิชัย มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นายเปลื้อง รัตนฉวี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายบัวยัญ สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนแบบประชารัฐ สามัคคี เป็นการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์และประชาชนในพื้นที่และทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

          นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการป่าในเมืองบ้านโคกไร่ของจังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 20 แห่ง ของป่าชายเลนใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นถึงความเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการป่าในเมืองจากเนื้อที่ 27 ไร่ แม้ว่าจะไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับป่าชายเลนทั่วประเทศ แต่ก็มีความโดดเด่นเนื่องจากอยู่ติดทะเลสาบสงขลาตามแนวถนนติณสูลานนท์ ซึ่งในไม่ช้านี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวถนนตินสูลานนท์ ป่าในเมืองบ้านโคกไร่จึงเหมาะอย่างยิ่งแก่การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชมธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและร่วมกันรักษาไว้ได้ตลอดไป

         นายวิชัย มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้จัดทำโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมืองเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงและร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้คัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการป่าในเมืองจำนวน 20 แห่งใน 16 จังหวัดซึ่งมีป่าชายเลนในเมืองบ้านโคกไร่หมู่ที่ 8 ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ        27 ไร่ เป็น 1 ใน 20 แห่งทั่วประเทศ ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ป่าชายเลนบ้านโคกไร่มีความโดดเด่น ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง การคมนาคมสะดวก มีสภาพป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ ติดทะเลสาบสงขลาตามแนวถนนติณสูลานนท์ จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าในเมือง

           นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. 2543 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนในการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติระยะทางประมาณ 400 เมตร เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งและเป็นพื้นที่พักผ่อนถึงจะชมธรรมชาติป่าชายเลนตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดสงขลาในอนาคต

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“ป่าในเมืองบ้านโคกไร่” 1 ใน 20 แห่ง ป่าชายเลนใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ