IoT by CAT


IoT by CAT

 

           คุณสุรพีร์  สมรูป ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นประธานเปิดงานสัมมนา IoT by CAT ”  โดยแนะนำบริการ IoT by CAT , เทคโนโลยีด้าน IoT  (Internet of Things) และ Smart City ที่ตอบโจทย์ต่างๆของชีวิตและธุรกิจในยุคดิจิทัล  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก CAT บรรยายแนะนำให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นลูกค้าระดับองค์กรภาครัฐและเอกชนและกลุ่มธุรกิจ SME ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลรองรับการเข้าสู่ความเป็น Smart City ของจังหวัดปัตตานี 

         ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในประเทศไทยมีความก้าวหน้ามาก เทคโนโลยีด้าน IoT  (Internet of Things)  เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตกลายเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะใกล้ตัว เช่น ทีวี ตู้เย็น แอร์คอนดิชั่น ฯลฯ  ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้าน ที่เริ่มมีการนำเทคโนโลยีด้าน IoT  (Internet of Things)  มาติดตั้งเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน   บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  (มหาชน) หรือ CAT ได้ตระหนักถึงความต้องการระบบโครงข่ายเพื่อรองรับการให้บริการ IoT ในประเทศไทยที่มีมากขึ้น     

  

           การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ กลุ่มลูกค้า SME รวมถึงการปรับตัวให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร ฯลฯ ได้รับทราบและเข้าใจเรื่อง IoT by CAT,เทคโนโลยี IoT & Smart City โดย ดร.สมรักษ์  เพชรชาตรี ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการวิจัย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และนายจักรวัฒน์ ทองปราโมทย์ ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการขายบริการโทรศัพท์ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ Hosted PBX สำหรับองค์กร และจัดทีมงานร่วมแนะนำเทคโนโลยี IoT & Smart City

  

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

IoT by CAT