คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย


คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

          ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงพิธีไหว้ครู และครอบครูดนตรีไทย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 มรภ.สงขลา ว่า มุ่งหวังให้คณาจารย์ นักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรีไทย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ระลึกถึงบุญคุณครูและร่วมพิ ธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยอย่ างถูกต้องตามแบบแผน สร้างจิตสำนึกและความเป็นสิริ มงคลแก่นักดนตรีไทย อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอั นดีงาม ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลั กสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมี นาวาโทดิเรก กล้าหาญ ข้าราชการบำนาญ กองดุริยางค์ทหารเรือ และ นางสำราญ กล้าหาญ ศิลปินอิสระ เป็นวิทยากรในพิธี

                ด้าน นายบรรเทิง สิทธิแพทย์ ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า คนไทยเรามักยึดมั่นในความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใด สำหรับสาขาวิชาดนตรีไทยนั้ นจะแสดงกตเวทีถึงครูบาอาจารย์ด้ วยการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ดังที่ได้พบเห็นกันอยู่ในปัจจุ บัน พิธีไหว้ครูดนตรีไทยนับเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งามอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ กำหนดระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติสื บเนื่องกันมา โดยนำหลักเกณฑ์และแนวความเชื่ อในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุ ทธมารวมเข้าด้วยกัน นักดนตรีไทยจึงนอกจากจะมีครูเป็ นมนุษย์แล้ว ยังมีครูเป็นเทวดาและครูฤๅษีอี กด้วย เพราะถือว่าเทพบางองค์มีความผู กพันเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยนั่นเอง

                นายบรรเทิง กล่าวอีกว่า ดนตรีไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่เกิดขึ้นจากภูมิปั ญญาของบรรพบุรุษไทย อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเป็ นที่ภาคภูมิใจในความเป็นตั วของตัวเอง และความสามารถของบรรพบุรุษที่คิ ดสร้างเครื่องดนตรีไทย สร้างบทเพลงต่างๆ ขึ้นมาอย่างเป็นระบบระเบียบมี แบบแผนให้กับคนรุ่นหลัง ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ได้ถ่ ายทอดต่อๆ กันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการนำไปสู่ การพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติดนตรีไทย ด้วยความสำคัญดังกล่ าวทางโปรแกรมฯ จึงจัดพิธีไหว้ครูและครอบครู ดนตรีไทยขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่เคยจัดไปเมื่อปี 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเข้าพิธีไหว้ครู และครอบครูดนตรีไทยในครั้งนี้  

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย