มรภ.สงขลา ใช้ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม ประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์


มรภ.สงขลา ใช้ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม ประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

นักวิจัยเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานต่อเนื่อง ศึกษายางธรรมชาติผสมสารตัวเติม ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางวิศวกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาในโปรแกรมฯ เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 93 เรื่อง จาก 22 สถาบันการศึกษา รูปแบบการนำเสนองานวิจัยมีทั้งภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) และภาคบรรยาย (Oral presentation) แบ่งกลุ่มการนำเสนองานวิจัยออกเป็นกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์” ที่ตนจัดทำร่วมกับนักศึกษาในโปรแกรมฯ นายกิตตินันท์ ช่วยดำ และ น.ส.ศศิลักษณ์ ชีทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดี จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            ดร.วัชรินทร์ กล่าวว่า สำหรับผลการวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติด้านการอ่อนตัวของความเค้น และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติมชนิดต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางทางวิศวกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางที่ได้รับแรงกระทำอย่างต่อเนื่อง หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องรับแรงกระทำซ้ำๆ ในขณะใช้งาน เช่น ยางล้อรถ ยางรองคอสะพาน ยางรองแท่นเครื่อง และยางรองอาคาร ซึ่งอาจต้องทำการวิจัยต่อไปในกรณีของยางธรรมชาติผสมซิลิกาที่ใช้สารคู่ควบไซเลนและการใช้สารตัวเติมผสม       

            อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ในงานเดียวกันงานวิจัยเรื่อง การคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากปิโตรเลียมบนเปื้อนบริเวณท่าเรือน้ำลึกสงขลา” นำเสนอโดย น.ส.สาวฟาริดา เล็กเกลี้ยง น.ส.อาซือนะ บูเก๊ะเจะลี และ ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มรภ.สงขลา ใช้ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม ประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์