สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง “ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม”

เมื่อ: ศุกร์, พ.ค., 2018

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง “ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม”

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่  10-14 พฤษภาคม  2561 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.25) ช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 37.50)  รองลงมา  ช่วงอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 30.25) และช่วงอายุ  41-50 ปี (ร้อยละ 16.50) ตามลำดับ  ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  (ร้อยละ 26.00) รองลงมา ประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว/ค้าขาย  อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และอาชีพรับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 24.75  19.50  และ 13.25  ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจ

            รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผย          ผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน ประมาณ 31,764  บาท และมีรายจ่ายประมาณ 17,794  บาท  แต่ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครองชีพในระดับปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 83.00)  และมีสมาชิกเรียนระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด (ร้อยละ 36.00) รองลงมา เป็นระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 33.25) และระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 30.00) ตามลำดับ      ซึ่งเมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบในช่วงการเปิดเรียนของบุตรหลาน  พบว่า ประชาชนร้อยละ 54.00 ไม่ได้รับผลกระทบในช่วงการเปิดเรียนของบุตรหลาน และร้อยละ 46.00 ได้รับผลกระทบในช่วงการเปิดเรียนของบุตรหลาน

            ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนเพราะมีการเพิ่มขึ้น มากที่สุด (ร้อยละ 40.00) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน (ร้อยละ 30.25) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าชุดนักเรียน (ร้อยละ 28.00) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อนักเรียน 1 คน พบว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มส่วนใหญ่    เป็นค่าเล่าเรียนเพิ่มขึ้นคนละ 1,500 บาท รองลงมา คือ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย   คนละ 700 บาท และค่าชุดนักเรียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย คนละ 600 บาท

            ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนี้สินของครัวเรือน พบว่า ประชาชนร้อยละ 37.24 ไม่มีหนี้สิน และประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน (ร้อยละ 62.76) โดยมีหนี้สินมากที่สุดไม่เกิน 10,000 บาท (ร้อยละ 28.13) รองลงมา มีหนี้สิน 10,000-50,000 บาท (ร้อยละ 23.96) และมีหนี้สิน 50,000-100,000 บาท (ร้อยละ 9.38) ตามลำดับ หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มากที่สุด (ร้อยละ 53.78) รองลงมา เป็นหนี้เพื่อการศึกษา/ค่าเทอมของบุตรหลาน (ร้อยละ 47.48) และหนี้สิ้นจากการซื้อบ้าน/ซื้อรถ (ร้อยละ 34.87) ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้การกู้ยืมเงินผ่านธนาคาร/สหกรณ์ มากที่สุด (ร้อยละ 54.39) รองลงมา คือ สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) (ร้อยละ 35.56) และบัตรเครดิต/อิออน/เฟิร์สช้อยส์ (ร้อยละ 28.03) ตามลำดับ

             ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.93 ไม่รู้ข้อมูลว่าสถานธนานุบาลมีการให้กู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยประชาชนในช่วงเปิดเทอม โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.29 ใช้บริการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)  มีเพียงร้อยละ 26.71 ที่ไปใช้บริการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)         

             ส่วนวิธีเตรียมการสู่สภาพการใช้เงินในช่วงเปิดภาคเรียน พบว่า ประชาชนร้อยละ 48.64 เห็นว่าวิธีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันสามารถแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนในช่วง     เปิดเทอมได้มากที่สุด รองลงมา คือ ประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ (ร้อยละ 24.83) และนำเงินสะสมมาช่วยบรรเทาภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น (ร้อยละ 17.69) ส่วนสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาการศึกษา พบว่า ประชาชนร้อยละ 57.69 เห็นว่าค่าเล่าเรียนแพงในทุกระดับเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรแก้ปัญหาการศึกษา มากที่สุด รองลงมา ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินในการศึกษาต่อ (ร้อยละ 20.00) และเด็กประถมศึกษาอ่านหนังสือไม่ออกเพิ่มขึ้น/คะแนนโอเน็ตของนักเรียนสอบตกในทุกรายวิชาหลัก ร้อยละ 7.69 เท่ากัน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL เรื่อง “ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม”