มรส.ร่วม มท. ปั้นบัณฑิตจิตสำนึกรักสามัคคี – เสริมสร้างความปรองดอง


มรส.ร่วม มท. ปั้นบัณฑิตจิตสำนึกรักสามัคคี – เสริมสร้างความปรองดอง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย(มท.) จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง  ประจำปี 2561 วางรากฐานการพัฒนาสังคมแห่งความปรองดอง ส่งเสริมให้เยาวชนจิตจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์       

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า คณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง เพื่อเป็นขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมการกปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดของเยาวชนและกลุ่มผู้นำต่างๆซึ่งเป็นแกนนำในระดับพื้นที่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปสู่ความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

          ด้าน นางสาวปวีณ์ธิดา ศิริเยาว์วรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ สร้างพลังสามัคคีผ่านกระบวนการคิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันเป็นหลักของชาติ

         โดยคณะนิติศาสตร์ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและสร้างความปรองดอง หลักสูตร กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วม สร้าง ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีและลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ในวันที่ 17 – 18กุมภาพันธ์ 2561  ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณแนวชายแดนจังหวัดชุมพร และบ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มรส.ร่วม มท. ปั้นบัณฑิตจิตสำนึกรักสามัคคี – เสริมสร้างความปรองดอง