ป.ป.ช.ประจวบฯ ตั้งชมรม strong


ป.ป.ช.ประจวบฯ ตั้งชมรม strong

 
          วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ นายทนงศักดิ์  ม่วงมณี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับชมรมจิตอาสา แถลงข่าวการจัด
ตั้งชมรม strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเชิงรุกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผอ.ป.ป.ช.กล่าวว่า การแถลงข่าวในครั้งนี้เป็นการนัดประชุมสมาชิกจิตอาสาชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคประชาชนจิตอาสาทั้ง ๘ อำเภอ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกกว่า ๑๑๘ คน โดยชมรมจิตอาสาดังกล่าวจะผ่านการฝึกอบรมการเรียนรู้โครงการกิจกรรมชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตโดยมี  สำนักงาน ป.ป.ช.เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและการสนับสนุนงบประมาณของชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริตในสังคมทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนในระดับจังหวัดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
         ทั้งนี้ในการจัดตั้งชมรม strong – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งนี่ ใด้มีการวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปี หากยุทธศาสตร์ชาติฯได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยนำไปปฎิบัติจริง ประชาชนจะมีความตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น รวมทั้งมีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวัน และการแสดงออกต่อสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มากขึ้น และเพื่อให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง ประชาชนต้องให้ความสำคัญกับการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆเพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียง รวมถึงการเป็นแบบอย่างในการเผยแพร่แนวคิดการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต ด้วยการสร้างเสริมปลูกฝังให้บุคคลและชุมชนในภาคประชาชนมีจิตพอเพียง ด้วยกรอบ strong – จิตพอเพียงต้านทุจริตอย่างยั้งยืน
 
 
นัครินทร์/ข่าวประจวบฯ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ป.ป.ช.ประจวบฯ ตั้งชมรม strong