57 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้และเป็นสื่อทางเลือกในยุคดิจิทัล


57 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้และเป็นสื่อทางเลือกในยุคดิจิทัล

         เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดงาน ครบรอบ 57 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6″  โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน  มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

          นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ไปสู่การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง  อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  และsocial media ทุกช่องทาง  เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และครอบคลุมทุกพื้นที่  พร้อมทั้งเป็นสื่อทางเลือกแรกให้กับประชาชน ตอบสนองทุกแพลตฟอร์มในยุคดิจิทัล  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรที่ว่า  “เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

          โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานภายในองค์กร และภาคีเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์, พิธีทำบุญทางศาสนา 2 ศาสนา  และกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคี “Colorful Night Party 57 ปี สปข.6 ” โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          ก้าวสู่ปีที่ 58 ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6  จุดยืนอย่างมั่นคงที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ เข้าถึงง่าย และครอบคลุมทั่วถึง” ต่อไป

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

57 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้และเป็นสื่อทางเลือกในยุคดิจิทัล