กฟผ.จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคใต้ “ความมั่นคงระบบผลิตและส่งไฟฟ้าภาคใต้”


กฟผ.จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคใต้ “ความมั่นคงระบบผลิตและส่งไฟฟ้าภาคใต้”

                 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาสื่อมวลชนเรื่องความมั่นคงระบบผลิตและส่งไฟฟ้าภาคใต้ ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองจั งหวัดชุมพร โดยมี การสัมมนา เรื่องความมั่นคงระบบผลิตและส่งไฟฟ้าภาคใต้ โดยมีนายสมชัย ชัยโรจน์นิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ บริหาร กฟผ.เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

              การสัมมนาเรื่องความมั่นคงระบบผลิตและส่งไปฟ้าภาคใต้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาคุณสมชัย ชัยโรจน์นิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ บริหาร กฟผ. คุณสัจจะ เห็นใจชน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าคุณทวีลาภ การะเกด ตัวแทนสื่อมวลชน และคณะสื่อมวลชน 

          สมชัย ชัยโรจน์นิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้ บริหาร กฟผ.กล่าวว่าปัจจุบัน กฟผ. มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่มาทดแทน โรงไฟฟ้าเดิมที่ใกล้หมดอายุ แต่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้มีความล่าช้าออกไปมาก ก็เพราะจึงจำเป็นต้องเร่งก่อสร้างสายส่งเชื่อมโยงระบบ 500 กิโลโวลต์ เพื่อให้ภาคใต้มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง ซึ่งระบบส่งไฟฟ้าในปัจจุบันสามารถ รองรับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดถึงปี 2562 อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ก็จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปโดยให้มีผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป.

             กล่าวถึงสื่อมวลชนนับเป็นบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆออกสู่สาธารณะชนเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับสังคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในภาพรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดีจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ.ซึ่งมีหน้าที่ผลิต และส่งพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ให้ได้ความสำคัญกับสื่อมวลชนทุกสาขาและทุกพื้นที่เพราะในการดำเนินการของ กฟผ.ได้ใส่ใจและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชนเสมอมา ในวันนี้จึงจัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคใต้

            ในหัวข้อ”ความมั่นคงระบบผลิตและส่ง ไฟฟ้าในภาคใต้” การจัดสัมมนาให้ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้สื่อมวลชนได้มีข้อมูลมีความรู้ และความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ.ทั้งการผลิต และการส่งพลังงานไปฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมบรรยายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ใหม่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิดและการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และนำความคิด เห็นของสื่อมวลชนไปพัฒนาทำงานต่อไป ที่สำคัญคือความเข้าใจความร่วมมือ และ สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง กฟผ.สื่อมวลชนและภาคส่วนอื่นๆตลอดจน เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน อย่างกว้างขวางต่อไป

             ทั้งนี้การส่งไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและสื่อมวลชนทุกแขนงเผยแพร่ ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบส่งไปฟ้า รวมทั้งขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสมบัติของชาติ ซึ่งหากระบบส่งไฟฟ้าขัดข้องจะเกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างได้ สร้างความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินรวมถึงความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือ ให้ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า มีปัญหาร้องเรียนศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 สายตรง โดยตรง

 

 

ธนากร โกศลเมธี    รายงาน

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กฟผ.จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคใต้ “ความมั่นคงระบบผลิตและส่งไฟฟ้าภาคใต้”