มรภ.สงขลา จับมือสวนสัตว์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิดโอกาสชุมชนเข้าถึงความรู้นอกห้องเรียน


มรภ.สงขลา จับมือสวนสัตว์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิดโอกาสชุมชนเข้าถึงความรู้นอกห้องเรียน

        มรภ.สงขลา จับมือสวนสัตว์สงขลา ลงนามความร่วมมือส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างโอกาสชุมชนเข้าถึงความรู้นอกห้องเรียน เตรียมตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ พร้อมทำวิจัยควบคู่

         ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสวนสัตว์สงขลา นำโดย นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านการบริการวิชาการ การผลิตบัณฑิต วิจัย การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ในด้านต่างๆ นอกห้องเรียนให้กับชุมชนและสังคม โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีระยะเวลาทั้งสิ้น4 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน

         ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า มรภ.สงขลาและสวนสัตว์สงขลา จะประสานความร่วมมือและบูรณาการวิชาการ จัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ โดยจะร่วมกันศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้แทนของแต่ละฝ่ายอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน เพื่อร่วมจัดทำแผนการบริหารจัดการในระดับต่างๆ การประสานงาน รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการบริหารจัดการร่วมกันด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

มรภ.สงขลา จับมือสวนสัตว์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิดโอกาสชุมชนเข้าถึงความรู้นอกห้องเรียน