คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมพร

เมื่อ: พุธ, พ.ย., 2017

คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมพร

              วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายณรงค์ พลละเอียด  เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม ขุดลอกคลองแม่น้ำ ท่าตะเภา ในโครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณ 2561 วันนี้ และกล่าวชื่นชมเทศบาลเมืองชุมพรที่ได้ตระหนักเห็นถึงความ สำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประกอบกับกระทรวงมหาดไทย บูรณาการ ทุก ภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลเร่งกำจัดผักตบชวาพร้อมวางมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราทุกๆคนและหลายหน่วยงานในจังหวัดชุมพรไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนได้มาร่วมกับคืนสิ่งดีดีกลับสู่ธรรมชาติช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบและเรียบร้อยภายในชุมชนเส้นทางคมนาคมสถานที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆช่วยกันกำจัดผักตบชวาวัชพืชและขุดลอก ห้วย หนอง คลองบึงหรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในชุมชน

           นายศรีชัย วีระนรพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร  เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ตลมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่เก้าได้มีพระราชดำริดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริที่พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมืองชุมพร ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชาวชุมพรในช่วงฤดูมรสุมและทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประกอบด้วยการขุดลอกคลองแก้มลิงหนองใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำการขุดคลองละมุให้เชื่อมกับคลองท่าแซะการติดตั้งประตูระบายน้ำราชประชานุเคราะห์การติดตั้งระบบเตือนภัยที่คลองท่าแซะนับเป็น พระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมชลประทานประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรและพื้นที่โดยรอบรอดพ้นจากอุทกภัยน้ำท่วมต่อเนื่องมา 10 เก้าปีชาวชุมพรต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณดังคำกล่าวที่ว่าด้วยพระเมตตาบารมี ชุมพรวันนี้สุขร่มเย็น.  ตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้มีการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด กำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งสอดคล้องกับโครงการโครงการเมืองสวยน้ำใสซึ่งเป็นภารกิจรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชนเส้นทางคมนาคมสถานที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปี 2558. เทศบาลเมืองชุมพรได้ดำเนินการตามนโยบายโดยการดำเนินการเชิงรุกเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรวมกับจังหวัดชุมพรโครงการชลประทานชุมพรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชุมพรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรจังหวัดทหารบกชุมพรตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรรวมทั้งภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการในการกำจัดผักตบชวาวัชพืชและขุด ลอกห้วย หนองคลองบึงหรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆภายในเขตเทศบาลเมืองจำพรซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนในชุมชนได้คลองที่สะอาดขึ้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

คลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมพร