จังหวัดสงขลามอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลผลการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


จังหวัดสงขลามอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลผลการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          วันที่ 30 ต.ค.60 ที่ห้องประชุม1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลผลการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

            นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์          โดยกองประสานโครงการพระราชดำริได้จัดทำโครงการประกวดผลงานดีเด่นที่เป็นตัวอย่างสำหรับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอื่นไปประยุกต์และปฏิบัติในการดำเนินงานเป็นการเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560 เป็นการยกระดับ และการพัฒนาด้านเรียนการสหกรณ์อย่างยั่งยืน        เพื่อเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ          การสอนสหกรณ์ในโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศให้ได้รับรางวัลพระราชทานและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด อำเภอควนเนียง ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทสหกรณ์การเกษตรพร้อมรับเงินรางวัล60,000 บาท 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน บ้านป่าชิง จำกัด อำเภอจะนะ ได้รับรางวัลที่ 1ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท 3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา อำเภอนาทวี ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทกลุ่มเกษตรกรพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท   และ  4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560

 

หนังสือพิมพ์มติไทย : หนังสือพิมพ์ไทยเพื่…

 

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จังหวัดสงขลามอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลผลการประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง