พาน้องเรียนรู้ดูเหยี่ยวอพยพ   ศึกษาประวัติศาสตร์  ชุมพรกับพี่โอเฟียร์ ครั้งที่ 4


พาน้องเรียนรู้ดูเหยี่ยวอพยพ   ศึกษาประวัติศาสตร์  ชุมพรกับพี่โอเฟียร์ ครั้งที่ 4

                   โอเฟียร์ ไทยแลนด์ ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดกิจกรรม ใน วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สานพลังพัฒนาตามพระบรมราโชบาย” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และน้อมนำพระราชดำรัส ที่ทรงยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรู้เท่าทันโลก เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมี หัวหน้าส่วนราชาร คณะผู้บริหารทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          นายวินัย คุณวุฒิ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ยึดทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรู้เท่าทันโลก เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุข ของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้คนไทยมีความสุข พึงตนเอง ก้าวทันโลก และยังรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ สามารถเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า เหมาะสมมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ทรงมีพระราชปณิธานทางด้านการศึกษาคือการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ทรงมุ่งให้การศึกษาบนพื้นฐาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 2.การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3.มีงานทำ มีอาชีพ และ 4.เป็นพลเมืองดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จึงได้สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “น้อมนำศาสตร์พระราชา สานพลังพัฒนาตามพระบรมราโชบาย” โดยมีการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ในการน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

พาน้องเรียนรู้ดูเหยี่ยวอพยพ   ศึกษาประวัติศาสตร์  ชุมพรกับพี่โอเฟียร์ ครั้งที่ 4