บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” สาระน่ารู้กับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”

เมื่อ: พุธ, ก.ย., 2017

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” สาระน่ารู้กับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”

       ระบบ  “รัฐสวัสดิการ”  หรือ Welfare  State เป็นระบบที่ใช้เงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการเก็บภาษี มาจัดสวัสดิการสังคมฟรีให้กับประชาชนได้มีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสินค้าบริการขั้นพื้นฐานอันเป็นการช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมลงได้  สำหรับประเทศไทยได้นำแนวคิดระบบนี้มาวิเคราะห์ปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมจนตกผลึกเป็นโครงการ“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (WELFARE CARD) หรือที่เรียกว่า “บัตรคนจน” ที่จะเริ่มใช้ครั้งแรกในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ ตามนโยบายของท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ที่มุ่งหวังช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของผู้ที่มีรายได้น้อยและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นด้วย อีกทั้ง ข้อมูลต่างๆ ในบัตรคนจนนั้นยังนำไปวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อกำหนดมาตรการและแผนการพัฒนาประเทศในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชน    ผู้มีรายได้น้อยให้ได้ตรงกับความต้องการต่อไปได้ และด้วยความห่วงใยพร้อมความปราถนาดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า จึงขอนำสาระสำคัญให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รู้จักกับ  “บัตรคนจน” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ที่ถูกต้องทันกระแสสังคม และที่สำคัญเพื่อให้ผู้มีสิทธิรับบัตรคนจน   ได้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยอันดับแรกผู้ที่มีสิทธิรับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (WELFARE CARD) หรือ “บัตรคนจน” นั้นได้แก่ คนไทยอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปที่ได้ลงทะเบียนคนจนไว้แล้วเมื่อ    ต้นปี ๒๕๖๐ และเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดซึ่งมีผู้มีสิทธิรับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑.๖๗ ล้านคนทั่วประเทศ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ สถานที่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หรือที่ http://welfare2560.epayment.go.th/ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายนนี้  

              และผู้มีรายชื่อสามารถรับบัตร  ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถานที่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ สำหรับข้อกำหนดทั่วไปของ          “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” คือ บัตรจะมีอายุ ๕ ปี และแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ บัตร ๑ ชิป สำหรับผู้มีสิทธิที่อยู่ต่างจังหวัด และบัตร ๒ ชิป สำหรับผู้มีสิทธิที่มีภูมิลำเนา กทม. และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ข้อแตกต่างคือ เฉพาะบัตร ๒ ชิปเท่านั้นที่จะมีวงเงินค่ารถเมล์และรถไฟฟ้า แต่หากผู้ถือบัตร ๑ ชิปมีความต้องการเปลี่ยนเป็นบัตร ๒ ชิป สามารถทำได้โดยย้ายทะเบียนของตนเองเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวและแจ้งเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตร ๒ ชิปแทนได้ ซึ่งค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่(ทุกกรณี) ถ้าเป็นบัตร ๒ ชิป ราคา ๑๐๐ บาท บัตร ๑ ชิป ราคา ๕๐ บาท ในด้านสิทธิของ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะมี ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ ได้รับวงเงินส่วนลดซื้อสินค้าเพื่อการศึกษา อุปโภคบริโภค วัตถุดิบเพื่อการเกษตร และวงเงินค่าก๊าซหุงต้ม ส่วนที่ ๒ ได้รับวงเงินค่ารถเมล์และรถไฟฟ้า  ค่าตั๋วรถทัวร์ ค่าตั๋วรถไฟ สำหรับรายละเอียดเรื่องวงเงินในส่วนต่างๆ ที่จะได้รับใน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” นั้น “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” จะขอนำเสนอเป็นเกร็ดความรู้เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้ทราบในตอนต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

บทความพิเศษ “กองทัพเคียงคู่ประชาชน” สาระน่ารู้กับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน”