สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการ


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการ

       24 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถาบันสิริกิติ์ กองศิลปาชีพ สำนักพระราชวัง ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น แก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมีผู้พิการชายล้วน อายุ 18 ปีขึ้นไป อยู่ในความดูแล 502 คน และได้พระราชทานเงินแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความตั้งใจในการดูแลผู้พิการเพื่อเป็นกำลังใจ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยต่อสภาพจิตใจของผู้พิการ จึงได้พระราชทานตุ๊กตาเพื่อให้เกิดความอบอุ่นและสุขใจ พร้อมมอบถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค

          นอกจากนี้ ยังทรงส่งครูมาสอนการจักสานย่านลิเภา ตั้งแต่ปี 2521 โดยได้พระราชทานเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำ และได้พระราชทานวัสดุการทำย่านลิเภามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกจักสานย่านลิเภา 6 คน โดยทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ให้สามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป

         ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในการพระราชทานเลี้ยงอาหาร ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม และจัดการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้พิการด้วย

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการ