ทม.คอหงส์ ส่งเสริมการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

เมื่อ: อังคาร, ส.ค., 2017

ทม.คอหงส์ ส่งเสริมการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

     เทศบาลเมืองคอหงส์ได้เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ”  โดยได้ลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่งทางเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งระดับองค์กรและระดับเมือง  โดยทางคณะทวนสอบได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ว่ามีการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับหลักสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความตรงประเด็น ความครบถ้วน ความไม่ขัดแย้ง ความถูกต้องและความโปร่งใส รวมถึงการจัดการให้ข้อมูลให้มีคุณภาพ  เมื่อวันที่  1 สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมพญาหงส์ (ชั้น5) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ทม.คอหงส์ ส่งเสริมการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ