“ ขับล้อเล่นลม ชมวิถีอ่าวไทย จังหวัดชุมพร “


“ ขับล้อเล่นลม ชมวิถีอ่าวไทย จังหวัดชุมพร “

     สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ตำรวจท่องเที่ยวระนอง สถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร สถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพร สถานีตำรวจภูธรท่าแซะ สำนักงานสาธารณสุขชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชมรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเทียวจังหวัดชุมพร (TA) เข้าร่วม จัดกิจกรรม “ ขับล้อเล่นลม ชมวิถีอ่าวไทย จังหวัดชุมพร “ โครงการเปิดฤดูกาลท่องเทียวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ใน วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมชุมพร แกรนต์พาเลช ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวรวัส แก้วศรีงาม ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานในพิธี
     สำหรับการจัด กิจกรรม “ ขับล้อเล่นลม ชมวิถีอ่าวไทย จังหวัดชุมพร “ โครงการเปิดฤดูกาลท่องเทียวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้รับงบประมาณจากกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่บรรจุในปฎิทินการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการสร้างภาพลักษณ์ทีดีด้านการท่องเที่ยวให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
     กลุ่มเป่าหมายเป็นนักขับรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน ไม่น้อยกว่า 100 คัน และมีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 125 ซีซี กลุ่มนักขับรถจักรยานยนต์เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 100 คัน โดนเริ่มปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมชุมพร แกรนต์พาเลช ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีการทำกิจกรรมเก็บคะแนนตลอดเส้นทางตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 4 แห่ง เช่น วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร เขามัทรี และมีพิธีมอบรางวัลของที่ระลึก ณ โรงแรมชุมพร แกรนต์พาเลช ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ทีดีด้านการท่องเที่ยวให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ของจังหวัดชุมพร

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

“ ขับล้อเล่นลม ชมวิถีอ่าวไทย จังหวัดชุมพร “