สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

dsc_8174

ko-14

              วันนี้ (25 ก.ย. 2559) เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 เป็นวันแรก ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3,251 คน แบ่งเป็นครุศาสตรบัณฑิต 706 คน, ศิลปศาสตรบัณฑิต 635 คน, นิติศาสตรบัณฑิต 149 คน, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 388 คน, ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 14 คน, พยาบาลศาสตรบัณฑิต 46 คน, บริหารธุรกิจบัณฑิต 678 คน, วิทยาศาสตรบัณฑิต 413 คน, บัญชีบัณฑิต 150 คน, มหาบัณฑิต 69 คน และดุษฎีบัณฑิต 3 คน

ko-12

ko-13

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี