รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายส่วนภูมิภาค

เมื่อ: ศุกร์, มี.ค., 2016

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายส่วนภูมิภาค

1_resize

      วันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่หอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค และแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย รวมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้ปกครองท้องที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดำเนินโครงการเป็นรายภาค ภาคละ 1 แห่ง ซึ่งในวันนี้เป็นพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงานข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับในภาคเช้าเป็นการมอบนโยบายให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในภาคบ่าย เป็นการมอบนโยบายให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

2_resize

     พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ กระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนงานกลไกประชารัฐ ในการพัฒนาการทำงานแบบเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับจังหวัดในแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยจะทำงานผ่านพี่น้องประชาชนเสนอไปยังรัฐบาล ซึ่งจะเป็นกรอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อบริหารแผนงานโครงการลงมาสู่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ยังได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบของพื้นที่ อาทิ เรื่องยาเสพติด หากมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบด้วยร่วมกับปกครอง ทั้งนี้ยังได้พูดคุยถึงวาระแห่งชาติในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับประชาชนเนื่องจากในสังคมปัจจุบันความเจริญของวัตถุได้เจริญก้าวหน้าไปมาก หากคนเราไม่มีหลักดำเนินชีวิตของตัวเองจะก่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายตามได้ในอนาคต

9_resize

10_resize

22_resize

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายส่วนภูมิภาค