รายงานพิเศษ…”บทบาทด่านสิงขร”


รายงานพิเศษ…”บทบาทด่านสิงขร”

                   หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรได้นั้น จะต้องมีปริมาณการค้าและการเดินทางเข้าออกของประชากรจำนวนมากและสม่ำเสมอ  เป็นพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศมีโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า  ซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แจ้งความเห็นมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจุดผ่านแดน บ้านด่าน

ด่านสิงขรสิงขร  หมู่ 6 ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีประกาศจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ในการเปิดจุดผ่อนปรนและการสัญจรไปมาของบุคคลและยานพาหนะ บริเวณชายแดนไทย-พม่า  ด่านสิงขร โดยให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยกเลิกการระงับการเขาออกของบุคคลในช่องทางสิงขร – มูด่อง และดำเนินการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรในอนาคตข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นจุดผ่อนปรน

        หลังจากนั้นในปี 2553 ได้ดำเนินการขอยกระดับจุดผ่อนปรนด่านสิงขรขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร และได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมอนุกรรมการพิจารณาจุดผ่านแดน ครั้งที่1/2553 ไปเมื่อวันที่ 4พฤศจิกายน 2553 ในปัจจุบันด่านสิงขรได้เปิดให้ประชาชนทั้ง2 ประเทศสัญจรไปมาระหว่างกัน บริเวณชายแดน แต่เนื่องจากคณะกรรมการเขตแดนร่วม (jbc) ไทย-เมียนม่า ยังไม่ให้การรองรับผลการสำรวจภูมิประเทศ จึงทำให้ขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยจะออกประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรร่วมนั้นไม่สามารถทำได้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการขอยกระดับเป็น “จุดผ่อนปรนทางการค่าพิเศษด่านสิงขร” ไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ต่อมาคณะอนุกรรมการพิจารณาของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558  ได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเปิด “จุดผ่อนปรนทางการค้าพิเศษด่านสิงขร” ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ควบคู่ไปกับการรอการรับรองผลการสำรวจภูมิประเทศร่วมของคณะกรรมการเขตแดนร่วม(jbc)  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “จุดผ่อนปรนทางการค่าพิเศษด่านสิงขร” เป็น “จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร”และให้กระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  หลังจากนั้นนายวีระ ศรีวัฒนะตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับการยกระดับ”จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร” โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพชร นายอำเภอเมืองประจวบฯรับเป็นแม่งาน ในการจัดระเบียบบริเวณทางเข้าด่านสิงขรในเรื่องการค่า การท่องเที่ยว      ซึ่งก่อนหน้าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยปะระเลยให้กับนายทุนเข้าควบคุมแสวงหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋ากันเป็นล่ำเป็นสัน ทำให้มูลค่าทางการค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร รวมถึงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก

              หลังจากนั้น นายอำเภอเมืองประจวบฯ เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมทำความเข้าใจในการผลักดันให้ “จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร” เป็นพื้นที่การค่าระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง เพื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยการจัดระเบียบการค้าหน้าด่านสิงขรให้เป็นรูปธรรมในทุกๆด้าน ตามนโยบายของจังหวัดฯ เพื่อประโยชน์และความเจริญ ทั้งในด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค      ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการด่านสิงขรที่ต้องการส่งเสริมบทบาทและการให้โอกาสที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะสามารถส่งเสริมการค้าขายระหว่างบ้านพี่เมืองน้องและพัฒนาความสัมพันธ์เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศต่อไปได้.

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

รายงานพิเศษ…”บทบาทด่านสิงขร”