ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมบุคลากร “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557”

เมื่อ: เสาร์, พ.ค., 2015

ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมบุคลากร “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557”

150502-8-1

ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ  “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2557”   ในระหว่างวันที่ 7-8  พฤษภาคม  2558   ณ  ห้องประชุมพรหมโยธี

150502-8-3

รศ.วิมล ดำศรี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในการจัดการอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสำหรับสถาบันอุดมศึกษา รอบใหม่ พ.ศ. 2557 – 2561  และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  ได้พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559 – 2563  เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557    ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ตามแนวทางของ สกอ. (พ.ศ. 2557 – 2561) และการประกันคุณภาพนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ตามแนวทางของ สมศ. ให้แก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานในการเตรียมตัวเพื่อรับประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

150502-8-2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมา  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข  วิทยากรแกนนำการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. มาเป็นวิทยากร  ซึ่งในวันที่ 7 พฤษภาคม  2558  จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร และการเขียน SAR ระดับหลักสูตร   และวันที่  8 พฤษภาคม  2558 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ / สถาบัน  และการเขียน SAR ระดับคณะ / สถาบัน

150502-8-4

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมบุคลากร “การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557”