จ.นครศรีธรรมราช สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน

เมื่อ: เสาร์, พ.ค., 2015

จ.นครศรีธรรมราช สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน

150502-4-1

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2558 เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าสถานการณ์ภัยแล้งได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยเบื้องต้นทางศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 โดยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอจุฬาภรณ์ ,บางขัน,นาบอน,ทุ่งใหญ่,เฉลิมพระเกียรติ และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รวม 31 ตำบล 274 ตำบล ราษฎรได้รับผลกระทบ 79,840 ครัวเรือน 264,359 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.19 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งจังหวัด (1,551 หมู่บ้าน) ในจำนวนนี้มีพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายและประกาศยุติแล้ว 1 อำเภอ คืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพื้นที่ประสบภัย 9 ตำบล 57 หมู่บ้าน 50,128 ครัวเรือน 157,692 คน

150502-4-2

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เป็นพื้นที่สวน 44,255 ไร่ ยางพารา 99,155 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 115,453 ไร่ ไม้ดอก 104 ไร่ สวนผัก 21,329 ไร่ และอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม โดยมีพื้นที่ที่เกิดไฟป่าแล้ว จำนวน 6 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 78 ไร่ ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน 4 ตำบล 4 อำเภอ คือ อำเภอเชียรใหญ่ ลานสกา ชะอวดและเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เกิดอัคคีภัย สวนยางพารา 47 ไร่ โรงเรียน 1 หาง ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งสง ฉวาง ทุ่งใหญ่และจุฬาภรณ์ ประชาชนเดือดร้อน 9 ครัวเรือน 30 คน โดยมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมิน ส่วนการเตรียมการเพื่อป้องกันก่อนเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ได้จัดเตรียมปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ อาทิ การก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวน 206 โครงการ มีการขุดลอกคลอง จำนวน 50 โครงการ ,ซ่อมแซม-ปรับปรุงฝายชะลอน้ำ 9 โครงการ ,ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ ช่วงฤดูแล้ง 45 โครงการ รวม 104 โครงการ ,ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่การเกษตร ,จัดเตรียมหน่วยดับไฟป่า ,จัดการน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ มีการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำชั่วคราว ,จัดทำแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ป่าพรุ รวมทั้งมีการจัดทำแผนปฏิบัติการโดยการบูรณาการระหว่างส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมูลนิธิ เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือกำลังพลในแต่ละพื้นที่ให้มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ด้วย

150502-4-3 150502-4-4

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

จ.นครศรีธรรมราช สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ไฟป่า และหมอกควัน