สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปความคืบหน้าโครงการส่งเสริมรายได้ในสวนยาง

เมื่อ: พฤหัส, เม.ย., 2015

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปความคืบหน้าโครงการส่งเสริมรายได้ในสวนยาง

150430-4-1

นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการส่งเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดเป้าหมายให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการปลูกพืชคลุม หรือพืชแซม เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม ชดเชยราคายางพาราที่ตกต่ำลง  โดยถึงขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมในโครงการโดยแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชคลุม จำนวน 11,393 ไร่ จากพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตามแผน จำนวน 7,055 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 161.48 และเกษตรกรที่ปลูกพืชแซม จำนวน 6,560.13 ไร่ จากพื้นที่เป้าหมายดำเนินการตามแผน 7,055 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.98 นอกจากนี้ยังมีการจัดหาเงินหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์ การจัดตั้งหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนา และหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ 54 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 6 เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

สำหรับโครงการส่งเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในจำนวน 12 โครงการ ของโครงการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ตามมติ คสช. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2558 ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ปลูกยางพารา ทั้งสิ้น 95,247 ไร่ มีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 69,125 ไร่ โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 300 กิโลกรัมต่อไร่

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปความคืบหน้าโครงการส่งเสริมรายได้ในสวนยาง