ศอ.บต. ประชุมโฆษกชาวบ้าน และพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ปี 2558

เมื่อ: พฤหัส, เม.ย., 2015

ศอ.บต. ประชุมโฆษกชาวบ้าน และพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ปี 2558

150430-3-1

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโถง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายภานุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมโฆษกชาวบ้าน และพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งให้โฆษกชาวบ้าน รวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่ ได้รับทราบแนวทางและนโยบาย การดำเนินงานของรัฐบาลและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะนำไปสู่การเป็นตัวกลางในการสร้างความเข้าใจที่ดี ให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการเปิดเวที รับข้อเสนอข่าวสาร การรับรู้ ติดตามและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนนำไปสู่การแก้ไขได้กว้างขวางมากขึ้น โดยมี สมาชิกโฆษกชาวบ้านจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 150 คน และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นายภานุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับโฆษกชาวบ้าน พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมรับฟังข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม

150430-3-2

นายภานุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า โฆษกชาวบ้านเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เป็นกระบอกเสียงของรัฐ ที่จะนำข้อมูลข่าวสารที่เท็จจริง นำเสนอสู่พี่น้องประชาชน ดังนั้น ทุกคนถือว่ามีความสำคัญที่จะนำพลังข่าวสาร สร้างความเข้าใจ ด้วยความรวดเร็วทันการณ์ ไปสู่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากจะได้มารู้จักพัฒนาสัมพันธ์กันแล้ว ยังเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในฐานะที่เป็นโฆษกชาวบ้าน ซึ่งเป็นกลไกที่จะนำเอาข้อมูลข้อเท็จจริงไปถ่ายทอดต่อสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ศอ.บต. ประชุมโฆษกชาวบ้าน และพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ปี 2558