ม.ราชภัฏนครฯจัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

เมื่อ: พฤหัส, เม.ย., 2015

ม.ราชภัฏนครฯจัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

150430-2-1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ได้จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 81 คน  เพื่อให้อาจารย์ทุกคนที่บรรจุใหม่ ได้รับทราบระเบียบวิธีปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ที่ถูกต้อง เพื่อจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

150430-2-2 150430-2-3 150430-2-4 150430-2-5

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

ม.ราชภัฏนครฯจัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ