กกพ. เผยโครงการลดใช้ไฟฟ้าประสบความสำเร็จเกินเป้า หวังดันเป็นมาตรการถาวรในอนาคต

เมื่อ: พฤหัส, เม.ย., 2015

กกพ. เผยโครงการลดใช้ไฟฟ้าประสบความสำเร็จเกินเป้า หวังดันเป็นมาตรการถาวรในอนาคต

150430-1-1

กกพ. เผยผลการลดใช้ไฟฟ้าตามโครงการลดการใช้ไฟฟ้าในโครงการ Demand Response ครั้งที่ 1/2558 ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศได้ถึง 10.28 ล้านหน่วย และลดกำลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 507.43 เมกะวัตต์ ประสบความสำเร็จเกินเป้า ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ในทั่วทุกภาคของประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 937 มิเตอร์  มั่นใจผลักดันเป็นมาตรการถาวร สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ กล่าวถึงผลสำเร็จการดำเนิน“โครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) ครั้งที่ 1/2558” เพื่อบริหารความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าในช่วงเหตุการณ์แหล่งก๊าซยาดานาและซอติก้าหยุดผลิต ในช่วงวันที่ 10 – 27 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา   มีภาคเอกชนจากทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 937 มิเตอร์ โดยพบว่าในวันที่ 17 เม.ย. เป็นวันที่มีผู้เสนอลดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ในช่วง 14.00-17.00 น. มีกำลังไฟฟ้าเสนอลดรวมสูงถึง 741.56 เมกะวัตต์  และมียอดเฉลี่ยทั้งโครงการฯ ประมาณ 582.40 เมกะวัตต์ เกินเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ที่ 500 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า Hypermart และโรงแรมทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 937 มิเตอร์  แบ่งเป็น กฟผ. 4 มิเตอร์  กฟน. 38 มิเตอร์ และ กฟภ. 895 มิเตอร์ โดยมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 851 มิเตอร์ ดังนี้

3 การไฟฟ้า

จำนวนมิเตอร์ กำลังไฟฟ้าเสนอลด (MWp)

กฟผ.

4

35.04

กฟน.

37

36.61

กฟภ.

810

675.36

รวม

851

747.64

สำนักงาน กกพ. ได้รวบรวมข้อมูลจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง หลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินโครงการดังนี้

  • การลดการใช้ไฟฟ้าตลอดระยะเวลารวม 4 วันของโครงการ เมื่อวันที่ 10 17 18 และ 20 ของเดือนเมษายน 2558 เฉลี่ยเท่ากับ 322.06 MW หรือคิดเป็นหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงทั้งสิ้น 10.28 ล้านหน่วย
  • สำหรับการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เกิดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558 ช่วงเวลา 10.00 น. – 12.00 น. สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้า(Co-incident) ได้สูงถึง 507.43 MW หรือคิดเป็นร้อยละ 101 ของเป้าหมาย 500 MW

“นอกจากนี้ กกพ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ค่า Ft สำหรับการเรียกเก็บประจำเดือน พ.ค.– ส.ค 58 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเรียกเก็บเดือน พ.ค. – ส.ค. 58 เท่ากับ 49.61 สตางค์ต่อหน่วย หรือลดลง 9.35 สตางค์ต่อหน่วยจากงวดที่ผ่านมา” นายวีระพล กล่าว

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กกพ. เผยโครงการลดใช้ไฟฟ้าประสบความสำเร็จเกินเป้า หวังดันเป็นมาตรการถาวรในอนาคต