กิจกรรมพหุวัฒนธรรม “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม”ครั้งที่ 2 ปี 2558

เมื่อ: พฤหัส, เม.ย., 2015

กิจกรรมพหุวัฒนธรรม “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม”ครั้งที่ 2 ปี 2558

150416-7-1

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา13.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม“สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิมให้มีความรัก ความสามัคคี มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเกิดการเรียนรู้และหวงแหนวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานต่อไป โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของความแตกต่างของคนในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องการนับถือศาสนาซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของความแตกต่างทางขนมธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันได้อย่างปกติสุข โดยมี พลโทปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พลโท นพวงศ์  สุรวิชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , นายสามารถ  วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายอำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน

150416-7-2

สำหรับกิจกรรมพหุวัฒนธรรม “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม”ในครั้งนี้ มีการแสดงบนเวทีต่างๆมากมาย อาทิเช่น การแสดงรำกลองยาว, ดิเกฮูลู, รำรีกีปัส, รำมโนราห์ และยังมีการบริการเก้าอี้ไฟฟ้าฝังเข็ม จากศูนย์แพทย์เคลื่อนที่ และการออกบูธขนมโบราณ ขนมประจำท้องถิ่น จาก 10 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 11 บูธ ด้วยกัน

พลโท ปราการ  ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดี ที่ทางองค์การบิหารส่วนตำบลบาละ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม“สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม”ในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่แบ่งแยกชนชั้น ไม่แบ่งแยกศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ไว้ใจซึ่งกันและกัน และร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของท้องถิ่น ตำบลบาละถือเป็นต้นแบบนำร่องที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ถึงแม้จะต่างศาสนา ต่างชาติพันธ์ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้บนสังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

150416-7-3

________________________________________________________________________


       


________________________________________________________________________


   
   
   

ข่าวล่าสุดประจำวันนี้

กิจกรรมพหุวัฒนธรรม “สานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม”ครั้งที่ 2 ปี 2558